AROUND THAILAND

โพลล์ “เด็กไทย 2022 ในสายตาประชาชน”

โพลวันเด็กปี 2022 พบ คนส่วนใหญ่อยากให้เด็กไทยพัฒนาการเข้าสังคม รู้จักจัดการอารมณ์ และใช้เหตุผลแก้ปัญหา

วันนี้ (8 ม.ค. 65) สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “เด็กไทย 2022 ในสายตาประชาชน” จาก 1,064 กลุ่มตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 3-6 ม.ค. 65 พบว่า เด็กไทย ณ วันนี้ ฉลาด เรียนรู้เร็ว ใช้เทคโนโลยีเก่ง กล้าแสดงออก มั่นใจ เชื่อมั่นในตัวเอง แต่สิ่งที่ควรพัฒนาเพิ่มเติมคือ การเข้าสังคม การอยู่ร่วมกับผู้ใหญ่

ผลสำรวจยังพบว่า สถานการณ์โควิดกระทบต่อการพัฒนาของเด็ก โดยเฉพาะด้านการศึกษาและด้านสังคม แม้เด็กสมัยใหม่จะมีความมั่นใจ กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจ ฉลาดรอบรู้ในทุกๆ ด้าน แต่ทักษะทางสังคมก็ยังเป็นสิ่งจำเป็น โดยสถานการณ์โควิด-19 ทำให้การดำเนินชีวิตของเด็กเปลี่ยนไป ขาดโอกาสพัฒนาทักษะทางสังคม การอยู่ร่วมกับผู้อื่น เพราะต้องเรียนออนไลน์ ไม่มีโอกาสได้ไปพบปะกับบุคคลภายนอกครอบครัว

Related Posts

Send this to a friend