AROUND THAILAND

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ชนะเลิศประกวดผ้าไหมฯ

วันนี้ (2 ก.ย. 66) เวลา 09.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม ที่ผ่านมา นางอาจารี ศรีสุนาครัว ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ “การประกวดผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน” สืบสานตำนานไหมไทยประเภทผ้าทอยกใหญ่ระดับประเทศ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิด “ไหมไทยล้ำค่า สายใยแห่งภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล”

นายอายุตม์ กล่าวว่า กรมหม่อนไหม จัดประกวดผ้าไหมตรานกยูง ชิงรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผลักดันมาตรฐานไหมไทยสู่สากล สร้างรายได้ให้เกษตรกร และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

โครงการฝึกวิชาชีพหม่อนไหมในราชทัณฑ์ เรือนจำ/ทัณฑสถานในภาคเหนือแบบครบวงจร ซึ่งได้แก่ ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เรือนจำจังหวัดลำพูน และทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับกรมหม่อนไหม เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ร่วมกันหารือในประเด็นความเชื่อมโยงกิจกรรมด้านการผลิตเส้นไหมของทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง เพื่อส่งให้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่และเรือนจำจังหวัดลำพูนใช้ทอผ้า นำร่องพื้นที่ภาคเหนือภายใต้ความร่วมมือของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติเชียงใหม่ ขับเคลื่อนกระบวนการคืนคนดีสู่สังคมด้วยอาชีพด้านหม่อนไหม

ทั้งนี้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและการทอผ้า มีเป้าหมายเพื่อเป็นจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านหม่อนไหมและการทอผ้ายกดอกลำพูนให้ได้การรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานจนถึงการทอผ้าและการแปรรูปผ้าไหม มีเป้าหมายเพื่อทอผ้ายกดอกลำพูนให้ได้การรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน และแปรรูปผ้าไหมให้เหมาะสมกับตลาด อีกทั้งยังร่วมกันติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษไปแล้วเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหมอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาได้ฝึกวิชาชีพด้านหม่อนไหมแก่ผู้ต้องขังไปแล้วกว่า 200 คน ซึ่งจากการติดตามผู้ที่พ้นโทษออกไปในปี 2566 พบว่ามีผู้ที่นำองค์ความรู้ด้านการทอผ้าไหมไปต่อยอดประกอบเป็นอาชีพสร้างรายได้จำนวน 15 ราย ส่วนใหญ่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่วมกับครอบครัว อยู่ร่วมกับสังคมภายนอกอย่างปกติสุขและขยายผลอาชีพสู่ชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม

Related Posts

Send this to a friend