AROUND THAILAND

กรมชลฯ ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีฝายดอยน้อย หลังมีผู้ร้องเรียนพบการทุจริต

กรมชลประทาน ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีตรวจสอบโครงการทุจริตโครงการของรัฐ โครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน หลังมีผู้ร้องเรียนพบการทุจริต

นายเดช เล็กวิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง กรมชลประทาน ชี้แจงกรณีที่มีการร้องเรียนการทุจริตโครงการก่อสร้างป้องกันตลิ่งพังที่ฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น กรมชลประทาน ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น กรณีตรวจสอบโครงการทุจริตโครงการของรัฐ โครงการก่อสร้างของกรมชลประทาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ – ลำพูน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว หากพบมูลความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป

สำหรับโครงการฝายดอยน้อย อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการที่กรมชลประทาน ก่อสร้างขึ้น เพื่อปิดกั้นลำน้ำแม่ปิงเมื่อปี 2530 และได้มีการก่อสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี 2557 เพื่อทดแทนฝายเดิมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย เพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรของราษฎรได้ประมาณ 17,000 ไร่ เป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราษฎรในเขตพื้นที่ตำบลดอยหล่อ และพื้นที่ใกล้เคียง

Related Posts

Send this to a friend