AROUND THAILAND

การรถไฟฯ แจงแนวทางดูแลชุมชนมิตรภาพ จ.ขอนแก่น ที่ได้รับผลกระทบโครงการรถไฟความเร็วสูง

การรถไฟแห่งประเทศไทย ชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าว ชุมชนริมทางรถไฟ ถูกการรถไฟฯ ไล่รื้อที่เพื่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 โคราช – หนองคาย โดยที่การรถไฟฯ ยังไม่มีแผนรองรับการอพยพกว่า 700 ครอบครัว ว่า การดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟทุกโครงการ มีแผนดูแลรองรับผู้ได้รับผลกระทบจากก่อสร้างมาโดยตลอด

กรณีชุมชนมิตรภาพที่อยู่ด้านทิศเหนือของสถานีขอนแก่น การรถไฟฯ โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษางานศึกษาออกแบบโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย ได้พิจารณาแนวทางการดูแลเบื้องต้น โดยให้ชุมชนมิตรภาพ และชุมชนในเขตที่ดินรถไฟที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงระหว่าง กม.444+400 ถึงกม. 470+500 ย้ายที่อยู่อาศัยไปอยู่ในเขตย่านสถานีห้วยไห และย่านสถานีสำราญ

อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนที่อยู่ในที่ดินของการรถไฟฯ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 ซึ่งมีนายคมสันต์ จันทร์อ่อน ผู้แทนเครือข่ายสลัม 4 ภาคในฐานะคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการคนที่ 3 เข้าร่วมประชุม ได้มีการรับทราบข้อเสนอเพิ่มเติม จากโครงการบ้านมั่นคงของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ซึ่งได้ทำหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อขอเช่าพื้นที่ของการรถไฟฯ บริเวณสนามกอล์ฟ ข้างสถานีรถไฟขอนแก่นเดิม เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ สำหรับสร้างที่อยู่อาศัยรองรับชุมชนโนนหนองวัด 2 (ริมราง)และชุมชนเทพารักษ์ 5 ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเช่นกัน

โดยระหว่างนี้ ทางฝ่ายบริหารทรัพย์สินของการรถไฟฯ ได้รับเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาร่วมกับคณะทำงานพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนที่อยู่ในเขตที่ดินของการรถไฟฯ เพื่อหาข้อสรุปว่าจะมีการดูแลชุมชนมิตรภาพไปในพื้นที่ใดเพื่อให้เกิดความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการย้ายไปสถานีห้วยไห หรือสถานีสำราญตามแผนเดิม หรือการย้ายไปในพื้นที่ 2 ไร่ (สนามกอล์ฟ) ที่ พอช.มีแผนสร้างโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งอาจปรับแบบสร้างเป็นที่อยู่อาศัยแนวตั้งประเภทอาคารสูง เพื่อรองรับประชาชนจากชุมชนมิตรภาพเพิ่มเติม

Related Posts

Send this to a friend