AROUND THAILAND

ไทยประกาศแบนนำเข้า สัตว์น้ำ อาหารทะเล จากประมงผิดกฎหมาย

หน่วยงานไทยยกระดับแก้ปัญหา IUU Fishing ประกาศแบนนำเข้า สัตว์น้ำ อาหารทะเล จากประมงผิดกฎหมาย

วันนี้ (25 ม.ค. 65) นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมประมง และนายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง เรื่อง “การควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน” เพื่อยกระดับการดำเนินการแก้ไขปัญหาทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU Fishing

นายสมชวน กล่าวว่า การลงนามในบันทึกข้อตกลงฉบับดังกล่าว เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรมประมงกับกรมศุลกากร ควบคุมตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน เพื่อแก้ไขปัญหา IUU Fishing และเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560

นอกจากนี้ ยังเพื่อป้องกันไม่ให้สินค้าสัตว์น้ำที่มาจากการทำการประมงโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม เข้ามาในราชอาณาจักร เข้าสู่ตลาด และกระบวนการผลิต เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนานาชาติและประเทศคู่ค้า รวมถึงระบบการตรวจสอบย้อนกลับของไทย โดยมีสาระสำคัญ คือ

การดำเนินการกรณีกรมประมงไม่อนุญาตให้นำเข้า ส่งออก และนำผ่านสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ กรณีที่กรมประมงไม่อนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำด้วยเหตุที่เกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม ให้กรมประมงแจ้งเหตุผลการไม่อนุญาตให้กรมศุลกากร และผู้ขออนุญาตนำของเข้า ส่งออก หรือนำผ่านทราบ และในกรณีกรมศุลกากรตรวจพบสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่มีการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านโดยไม่มีใบอนุญาตให้นำเข้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้กรมศุลกากรแจ้งมายังกรมประมง เพื่อให้กรมประมงและกรมศุลกากรดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

การดำเนินการกับของกลาง ให้กรมศุลกากรมีอำนาจในการดำเนินการกับของกลางซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยเป็นไปตาม พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 และยึดแนวทางของ พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยให้นำของกลางไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ยากไร้หรือผู้ด้อยโอกาสโดยไม่คิดราคา หรือสั่งให้ทำลายของกลาง พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดการดำเนินการนั้นให้กรมประมงทราบ

ส่วนการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ กรมศุลกากรและกรมประมงแต่ละพื้นที่ ร่วมกันตรวจค้น – จับกุมสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่สงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิดตาม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 โดยกรมประมงมีหน้าที่หลักในการควบคุม ตรวจสอบสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำนำเข้า ส่งออก และนำผ่าน และป้องกันสินค้าสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำจากการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม

Related Posts

Send this to a friend