AROUND THAILAND

ภาพรวม 7 วันรับปีใหม่ คดีจราจร 24,986 คดี เมาขับ 23,723 คน ไม่มีใบอนุญาต 3,879 คน ขับรถขณะเสพยา 344 คน

นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยตัวเลขสรุปยอดรวม ปริมาณคดีความผิด ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 ที่เข้าสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ของกลุ่มศาลอาญา กลุ่มศาลจังหวัด กลุ่มศาลแขวง ในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62 – 2 ม.ค.63 ซึ่งรวบรวมข้อมูลสถิติโดยศูนย์ข้อมูลคดี สำนักแผนงานและงบประมาณ สำนักงานศาลยุติธรรมว่า จำนวนคดีที่ขึ้นสู่การพิจารณา รวมทั้งสิ้น 25,376 คดี ซึ่งพิพากษาเสร็จทั้งสิ้น 24,986 คดี คิดเป็นร้อยละ 98.46

จังหวัดที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. นครราชสีมา                1,140 คดี
2. กรุงเทพมหานคร         1,124 คดี
3. ชลบุรี                              997 คดี
4. เชียงใหม่                        982 คดี
5. ร้อยเอ็ด                          870 คดี

ศาลที่มีปริมาณคดีขึ้นสู่การพิจารณาสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่

1. ศาลแขวงเชียงใหม่             876 คดี
2. ศาลจังหวัดร้อยเอ็ด            870 คดี
3. ศาลแขวงอุบลราชธานี       734 คดี
4. ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์          634 คดี
5. ศาลแขวงนครราชสีมา       619 คดี

ข้อหาที่มีการกระทำความผิดสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่

1. ขับรถขณะเมาสุรา              23,723 คน
2. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต     3,879 คน
3. ขับรถขณะเสพยาเสพติด        344 คน

ทั้งนี้ในส่วนสถิติความผิดตามพ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ของกลุ่มศาลเยาวชนและครอบครัว มีจำนวนคำร้องที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 358 คำร้อง โดยข้อหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ

1. ขับรถขณะเมาสุรา                 284 ข้อหา
2. ขับรถขณะเสพยาเสพติด        63 ข้อหา
3. ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาต          6 ข้อหา
4. ขับรถประมาท                           2 ข้อหา

สำหรับผู้ต้องหาที่เข้าสู่การตรวจสอบการจับ รวมทั้งสิ้น 359 คน แบ่งเป็นเพศชาย 341 คน และเพศหญิง 18 คน ซึ่งผลการตรวจสอบการจับนั้นชอบด้วยกฎหมายทั้ว 359 คน

Related Posts