WORLD

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสชื่นชมพัฒนาการของไทย

วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรีหลังนอก สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิส ประทานพระดำรัสคณะทูตานุทูต คณะรัฐมนตรี แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน กว่า 400 คน ร่วมรับเสด็จ

สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ยินดีที่ได้มาเยือนผืนแผ่นดินไทย อันอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย และยังเป็นประเทศที่ยังคงรักษามรดกทางจิตวิญญาณและวัฒนธรรม พร้อมชื่นชมนายกรัฐมนตรีว่าเป็นผู้มีความถ่อมตน พร้อมชื่นชมประเทศไทยที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการกลับมาสู่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างสมบูรณ์ ตลอดจนชื่นชมบทบาทประเทศไทยในการเป็นประธานอาเซียน องค์กรที่เป็นสัญลักษณ์ของการร่วมแรงร่วมใจเพื่อแก้ไขปัญหาในภูมิภาค และยังเป็นหนทางสู่ความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม

ในโอกาสนี้ สมเด็จพระสันตะปาปาฯ ชื่นชมแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของสังคมไทย สังคมที่มีความเป็นธรรม รู้จักรับฟัง และไม่มีการแบ่งแยก โดยสมเด็จพระสันตะปาปาฯ ขอยืนยันว่า ชาวคาทอลิกกลุ่มเล็ก ๆ ในประเทศไทย จะสนับสนุนอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งปรากฏในเพลงชาติไทย “รักสามัคคี…รักสงบ…ไม่ขลาด…” และเชื่อว่าแผ่นดินไทย คือแผ่นดินแห่งอิสรภาพ

สมเด็จพระสันตะปาปาฯ เห็นด้วยกับการเชิญผู้แทนจากศาสนาต่าง ๆ ในประเทศเข้ามามีส่วนร่วมจัดตั้งคณะกรรมการแห่งศูนย์จริยธรรมและสังคม เพื่อรับฟังความคิดเห็น และชื่นชมรัฐบาลไทย รวมทั้งบุคคลและองค์กรที่ได้ทำงานอย่างหนัก เพื่อแก้ไขปัญหาสิทธิสตรีและเด็ก มีนโยบายสนับสนุนพัฒนาการด้านสังคม ส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา และอาชีพแก่ประชาชน ตลอดจนความช่วยเหลือด้านสุขภาพ และการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี

สังคมปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์ ต้องการผู้ส่งเสริมให้เกิด “ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่” จะเป็นส่วนผลักดันให้เกิดพัฒนาแบบบูรณาการ ที่จะดำเนินชีวิตในความยุติธรรม ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และความสมัครสมานสามัคคีฉันพี่น้อง หนึ่งในภารกิจอันประเสริฐของทุกคนคือ ต่างทำหน้าที่ของตนเพื่อสร้างผลประโยชน์ร่วมกัน

Related Posts

Send this to a friend