POLITICS

บ้านสมเด็จโพลล์ ชี้ คนกรุงอยากเลือกตั้งผู้ว่า สุดารัตน์ มาวิน ตามด้วยชัชชาติ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นบ้านสมเด็จโพลล์ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ดำเนินโครงการสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยเก็บจากกลุ่มตัวอย่างจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,218 กลุ่มตัวอย่าง เก็บข้อมูลในวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2562

ผลสำรวจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อยากให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในปี 2562 ร้อยละ 64.5 และอยากได้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มีคุณสมบัติมีการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้ประกาศไว้ ร้อยละ 22.8 มากที่สุด อันดับที่สองคือ มีความซื่อสัตย์โปร่งใส ร้อยละ 18.9 อันดับที่สามคือ มีการปฏิบัติงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ร้อยละ 15.5 อันดับที่สี่คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ร้อยละ 15.4 และอันดับที่ห้าคือ มีความขยันทุ่มเทในการทำงาน ร้อยละ 15.3

ปัจจัยที่ทำให้ตัดสินใจในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการเลือกตั้งครั้งนี้มากที่สุด คือ ตัวผู้สมัคร ร้อยละ 62.5 รองลงมาคือพรรคการเมืองที่สังกัด ร้อยละ 37.5 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คิดว่าบุคคลที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมากที่สุด
อันดับที่หนึ่ง คือ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ร้อยละ 21.3
อันดับที่สองคือ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ร้อยละ 20.8
อันดับที่สามคือ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ร้อยละ 16.3
อันดับที่สี่คือ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ร้อยละ 14.8
และอันดับที่ห้าคือ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ร้อยละ 8.7

ในส่วนของนโยบายที่อยากให้ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญ
อันดับที่หนึ่ง คือ ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ ร้อยละ 30.9
อันดับที่สองคือ ด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต ร้อยละ 19.4
อันดับที่สามคือ ด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 17.4
อันดับที่สี่คือ ด้านการจราจรและขนส่งมวลชน ร้อยละ 16.0
และอันดับที่ห้าคือ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 8.2

ในส่วนของนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่อยากให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนมากที่สุด
อันดับที่หนึ่ง คือ ปัญหาการคอรัปชั่น ร้อยละ 28.8
อันดับที่สองคือ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ 23.4
อันดับที่สามคือ ปัญหาการจัดการน้ำเสีย ร้อยละ 9.0
อันดับที่สี่คือ ปัญหาสถานบริการฝ่าฝืนกฎหมาย ร้อยละ 8.6
และอันดับที่ห้าคือ ปัญหาการกีดขวางทางเท้า (ฟุตบาท) ร้อยละ 8.0

Related Posts

Send this to a friend