POLITICS

ด่วน! สภาฯ เรียกประชุม ส.ส. นัดแรก เพื่อเลือกประธานสภาฯ 4 ก.ค.นี้

ด่วน! สภาฯ เรียกประชุม ส.ส. นัดแรก 4 ก.ค.นี้ ให้ ส.ส.ปฏิญาณตน และเลือกประธานสภาฯ-รองประธานสภาฯ

นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีหนังสือด่วนมาก ที่ สผ 0015/ผ1 ลงวันที่ 29 มิ.ย. แจ้งไปยังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดที่ 26 เรื่องการประชุมสภาผู้แทนราษฎร โดยระบุว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2566 ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไปแล้วนั้น

ขอเรียนว่า จะมีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่1 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่หนึ่ง) ในวันอังคารที่ 4 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเชิญท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไปประชุม ตามกำหนดวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

โดยมีระเบียบวาระการประชุมประกอบด้วย

1.การให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรปฏิญาณตนในที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ

2.เลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร

3.เลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

โดยมีรายงานว่าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกนี้ จะมีนายวิโรจน์ เปาอินทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ทำหน้าที่เป็นประธานสภาชั่วคราว เพื่อดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ

Related Posts

Send this to a friend