POLITICS

‘เพื่อไทย‘ ชงสภาฯ ส่งศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาดจำนวนครั้งในการทำประชามติ

วันนี้ (29 ก.พ. 67) นายชูศักดิ์ ศิรินิล สส.พรรคเพื่อไท แถลงข่าวเสนอญัตติให้รัฐสภามีมติขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจของรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 (2) โดยเมื่อวันที่ 18 ม.ค.ที่ผ่านมา ได้รวบรวมรายชื่อ สส.พรรคเพื่อไทย จำนวน 109 คน ยื่นญัตติขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 256 และเพิ่มบทบัญญัติว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต่อประธานรัฐสภาแล้ว

จากนั้นสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ได้ส่งความเห็นมาเมื่อวันที่ 9 ก.พ. 67 ว่าร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว นำไปสู่การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จึงต้องด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2564 ซึ่งต้องถามประชามติจากประชาชนก่อนว่าประสงค์จะให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ จึงไม่สามารถบรรจุระเบียบวาระสู่ที่ประชุมของรัฐสภาได้

ประธานรัฐสภามีความเห็นสอดคล้องกับข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งหากดำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ต้องทำประชามติถึง 3 ครั้ง ดังนั้นจึงเข้าเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 210 (2) ที่สมาชิกพรรคเพื่อไทยที่เสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ เพื่อให้มีมติส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา

สำหรับสาระที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย คือสามารถเสนอญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และมีบทบัญญัติการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และถามประชาชนพร้อมกันไป คือเห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 256 และเพิ่มบทบัญญัติเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ และเห็นชอบให้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ การดำเนินการเช่นนี้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 4/2564 เพราะเป็นการถามประชาชนก่อนว่าสมควรให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนี้ได้สามารถทำประชามติเพียง 2 ครั้ง จากเดิมต้องทำประชามติ 3 ครั้ง

Related Posts

Send this to a friend