POLITICS

รัฐมนตรีเกษตรฯ ขอบคุณและส่งกำลังใจ ให้พี่น้องชาวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)

รัฐมนตรีเกษตรฯ กล่าวขอบคุณและส่งกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) พร้อมส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรม รวมทั้งการหาแนวทางและผลักดันด้านค่าตอบแทน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนพัฒนางานอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้แก่ตัวแทนของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อกำหนดแนวการดำเนินงานของอาสาสมัครเกษตร ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่างานอาสาสมัครเกษตรนั้นมีความสำคัญในการขับเคลื่อนงานและถือเป็นนโยบายหลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ผ่านมาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้ปฏิบัติงานจัดเก็บรวบรวม และรายงานข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตร ประสานงานในการถ่ายทอดความรู้และการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในหมู่บ้าน รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเกษตรในหมู่บ้านพร้อมรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉินเร่งด่วนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด้วยความทุ่มเท เสียสละ และมีจิตอาสาอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

จึงขอขอบคุณและส่งกำลังใจให้แก่พี่น้องชาวอาสาสมัครเกษตรทุกท่าน ที่ช่วยสนับสนุน ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ รวมถึงช่วยกระจายข่าวสารการประสานงานและปัญหาหรืออุปสรรคในการดำเนินงาน ที่เป็นส่วนช่วยให้ส่วนราชการสามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุด

นอกจากนี้ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมา อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านได้ช่วยปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง โดยได้ลงพื้นที่ทำงานเคียงข้างกับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงข้อมูลโครงการเยียวยาเกษตรกรฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เก็บรวบรวม เพื่อดำเนินการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรส่งข้อมูลให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องเกษตรกรด้วยความเรียบร้อย ทั่วถึง และรวดเร็ว จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลภาคการเกษตรของประเทศ จะส่งเสริมสนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมให้แก่พี่น้อง อกม.ทุกท่าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยจะมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นพี่เลี้ยงเพี่อร่วมกันทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามนโยบาย รวมทั้งการหาแนวทางและผลักดันด้านค่าตอบแทนให้แก่พี่น้อง อกม. ที่ได้ทุ่มเทเสียสละแรงกายในการทำงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สำหรับแนวทางการพัฒนางานด้าน อกม. ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ดำเนินโครงการพัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ที่ช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ และงานตามภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายและพัฒนาให้เป็นต้นแบบแก่เกษตรกรทั่วไป การสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่อาสาสมัครเกษตร ในฐานะเกษตรกรผู้มีจิตอาสา

Related Posts

Send this to a friend