POLITICS

กองทุนพัฒนาสื่อฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2

กองทุนพัฒนาสื่อฯ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2 ผลักดันการผลิตสื่อที่คำนึงถึงสังคม และสร้างสรรค์

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดอบรม “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตสื่อ (บ่มเพาะ) ปีที่ 2” โดยมีผู้เข้าอบรม ประกอบด้วย นักจัดรายการวิทยุ ผู้กำกับภาพยนตร์ นักเขียน ช่างภาพ content creator และอื่น ๆ ที่อาศัยอยู่ในเขตภาคกลางและกรุงเทพมหานคร ณ โรงแรม TK Palace กรุงเทพมหานคร พร้อมมอบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์แก่ผู้ผ่านการอบรมทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 143 คน

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ ดร.ชำนาญ งามมณีอุดม รองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เป็นวิทยากรร่วมกับทีมนักวิชาการด้านสื่อและการสื่อสาร ได้แก่ ดร.ภัทธิรา ธีรสวัสดิ์ ผศ.ดร.ศศิธร ยุวโกศล และภานุพันธ์ สุภาพันธ์ Executive Creative Director คอยให้คำแนะนำผู้เข้าอบรมในการเขียนโครงการให้สามารถสร้างผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ โดยผู้เข้าร่วมการอบรมยังได้ฟังประสบการณ์ตรงจากผู้ที่เคยได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อฯ พร้อมรับคำแนะนำเพื่อปรับปรุงข้อเสนอโครงกาด้วย

ดร.ชำนาญ กล่าวว่า โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านการบ่มเพาะความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนโครงการเพื่อพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ โดยเฉพาะประเด็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณ และความรับผิดชอบต่อสังคม จากการผลิตสื่อที่จะเผยแพร่ออกสู่สาธารณะ ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับประโยชน์และมองเห็นแนวทางในการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม สร้างรายได้ให้กับประเทศ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

ดร.ชำนาญ กล่าวเพิ่มเติมว่า สิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ คือ เราจะช่วยพัฒนาแนวคิดให้ผู้ผลิตสื่อมองเห็นทางเลือกในการพัฒนาสื่อ สร้างสรรค์สื่อที่ดีออกมาในสังคม เสริมสร้างศักยภาพของพลเมือง เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคม ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ

“หวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถไปเขียนขอรับทุนเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาผลงานสื่อ ให้ออกมาเป็นผลงานที่สามารถเผยแพร่ให้คนในสังคมทั้งประเทศไปจนถึงระดับนานาชาติ ซึ่งในปีหน้า อาจจะมุ่งเน้นเพิ่มเติมในเรื่องเทคโนโลยี การผลิตสื่อที่ใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดี ต้องไม่ลืมหัวใจสำคัญสำหรับการผลิตสื่อ คือ อุดมการณ์ ที่เราได้สร้างผู้ผลิตสื่อที่คำนึงถึงสังคม ผู้ชม ผู้ฟัง ที่เป็นพลเมืองของสังคม และร่วมสร้างสรรค์สังคมไปด้วยกัน” รองผู้จัดการกองทุนสื่อฯ กล่าว

Related Posts

Send this to a friend