POLITICS

โปรดเกล้าฯ ‘เพิ่มพงษ์’ เป็น สว. พร้อมรายงานตัววันจันทร์นี้

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย นายเฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศ ณ วันที่ 24 มกราคม พุทธศักราช 2567 เป็นปีที่ 9 ในรัชกาลปัจจุบัน

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย
ประธานวุฒิสภา

ทั้งนี้ นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต จะเข้ารายงานตัวต่อสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2567 เวลา 08.30 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง 211 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา (สว.) ก่อนเข้าร่วมการประชุมวุฒิสภาต่อไป ซึ่งทำให้ขณะนี้มีสมาชิกวุฒิสภาครบจำนวน 250 คนแล้ว

Related Posts

Send this to a friend