POLITICS

กทม. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 65

วันนี้ (26 ก.ค. 65) เวลา 07.50 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร

โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ และผู้ร่วมพิธี ร่วมร้องเพลงชาติไทย จากนั้นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดกรวยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกล่าวนำถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ดังนี้

“ข้าพระพุทธเจ้า นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่า จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท มุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา ตามแนวทางในพระบรมราโชวาทตลอดไป”

โดยผู้ร่วมพิธี กล่าวตาม และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท

สำหรับพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป กรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ที่เว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร https://www.bangkok.go.th/ ผ่านระบบออนไลน์ของเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ. https://web.ocsc.go.th/ForMyKing ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565

Related Posts

Send this to a friend