POLITICS

‘พวงเพ็ชร’ กำชับหน่วยงานรัฐ ห้ามบังคับเรี่ยไร หวั่นกระทบประชาชน

‘พวงเพ็ชร’ กำชับหน่วยงานรัฐ ห้ามบังคับเรี่ยไร หวั่นกระทบประชาชน ชี้ ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้

วันนี้ (24 พ.ย. 66) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 108 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ (กคร.) โดยคณะกรรมการ กคร. เข้าร่วม โดยที่ประชุมได้รายงานผลการดำเนินงานต่อรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เคยได้มีการเรี่ยไรตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2566 จำนวน 11 เรื่อง และร่วมพิจารณากิจกรรมที่เสนอขออนุมัติ จำนวน 12 กิจกรรม โดยส่วนมากเป็นการขออนุมัติจัดโครงการทอดกฐิน และการแข่งขันกีฬา เช่น กอล์ฟ และโบว์ลิ่ง การกุศล ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และเสนอให้มีการ แจ้งหน่วยงานรัฐให้ทราบแนวทางการปฏิบัติ ในการนำกิจกรรมเสนอต่อ กคร.

นางพวงเพ็ชร กล่าวว่า หน่วยงานรัฐที่ต้องการจะดำเนินกิจกรรมในลักษณะของการเรี่ยไรเงินจากผู้ใดก็ตาม ต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวต้องเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประชาชนส่วนรวม ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และไม่เรี่ยไรโดยการเจาะจงหรือบังคับใจ ทั้งนี้ หากหน่วยงานใดสนใจจัดกิจกรรมโดยการเรี่ยไรต้องยื่นกิจกรรมต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อนดำเนินกิจกรรม 60 วัน และต้องมีการรายงานผลการดำเนินงานรวมถึงงบประมาณทันทีหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมภายใน 30 วัน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของคณะกรรมการว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ

Related Posts

Send this to a friend