POLITICS

‘อนุชา’ ชื่นชมโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หวังให้พัฒนาต่อยอดสร้างความสงบแก่สังคม สร้างความสุขให้ประชาชน

วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) เวลา 09.00 น. ณ วัดดอกกราย ต.แม่น้ำคู้ อ.ปลวกแดง จังหวัดระยอง นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2563

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นโครงการที่มีความสำคัญ และเป็นภารกิจของคณะสงฆ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการฯ ให้ประสบผลสำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน สังคม และประเทศชาติ ตลอดระยะเวลาที่ดำเนินโครงการประชาชนได้น้อมนำหลักศีล 5 มาประยุกต์และปรับใช้ในการดำเนินชีวิต ส่งผลให้ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้น สังคมมีความสงบร่มเย็น ประชาชนในชาติมีความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

ในนามรัฐบาล ขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างยิ่ง และกราบขอบพระคุณคณะสงฆ์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการนี้ ซึ่งทุกท่านได้เสียสละ และอุทิศตน ทั้งกำลังกาย กำลังใจ เพื่อขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนา นำมาซึ่งการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ขอขอบพระคุณคณะสงฆ์จังหวัดระยอง รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคีเครือข่าย และพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดระยองที่ได้ร่วมกันส่งเสริมสนับสนุนขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5   ตามแนวทางที่กำหนดด้วยดีเสมอมา หวังให้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 ได้รับการพัฒนาต่อยอดให้เจริญก้าวหน้า และสร้างประโยชน์สุขให้ประชาชนต่อไป

Related Posts