POLITICS

‘กกพ.’ ไฟเขียว รับซื้อไฟจากโซล่าร์รูฟท็อปภาคประชาชน หน่วยละ 2.20 บาท

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในฐานะโฆษก กกพ. เปิดเผยว่า กกพ. มีมติเห็นชอบประกาศการรับซื้อไฟฟ้าโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) สำหรับภาคประชาชน ประเภทบ้านอยู่อาศัยที่มีขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง ไม่เกิน 10 กิโลวัตต์ โดยรับซื้อต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2565 ตามเป้าหมาย 10 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) 5 เมกะวัตต์ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) 5 เมกะวัตต์ โดยรับซื้อที่หน่วยละ 2.20 บาท ระยะเวลารับซื้อ 10 ปี กำหนดวันจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ตามสัญญา (SCOD) ภายใน 270 วัน นับแต่วันที่ทำสัญญาซื้อขาย

สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มีรายละเอียดของประกาศดังนี้

  1. ไม่จำกัดเวลาการยื่นคำขอ แต่ยังคงเน้นกระบวนการพิจารณาคำขอขาย ตามเวลาที่กำหนด และผู้เสนอขายส่วนเกินจะต้องดำเนินการติดตั้งและตรวจสอบระบบให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน นับจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย
  2. กรณีคำขอขายไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างพิจารณาในปี 2564 ให้การไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายแจ้งผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้าดำเนินการ ต่อตามขั้นตอนตามประกาศฉบับนี้
  3. กรณีคำขอขายที่ผ่านการพิจารณาแล้วในปี 2564 และยังไม่ถูกยกเลิกให้การไฟฟ้าแจ้งผู้ยื่นคำขอขายไฟฟ้ามาลงนามสัญญา ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง

สำหรับมติดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผลิตไฟฟ้าใช้เอง โดยติดตั้งโซล่าร์รูฟท็อปในบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและสามารถนำส่วนที่เหลือมาขายเข้าระบบได้ ตามมาตรการลดการพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าด้วยเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ผันผวน และมีราคาสูง โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขอจำหน่ายไฟฟ้า ณ กฟน. และกฟภ. ได้ทั่วประเทศ ตามพื้นที่รับผิดชอบ หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. (www.erc.or.th)

Related Posts

Send this to a friend