POLITICS

นายกฯ เยี่ยมชมโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G

นายกฯ เยี่ยมชมโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ที่ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี จ.เชียงราย ชื่นชมผลการดำเนินงาน สร้างรายได้ ลดปัญหาความยากจน สร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนให้เกษตรกร

วันนี้ (21 ธันวาคม 2565) เวลา 14.15 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมผาหมี ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการนําร่องเกษตรดิจิทัลด้วยเทคโนโลยี 5G ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้พืชมูลค่าสูงที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ สร้างรายได้ ลดปัญหาความยากจน และสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน โดย หม่อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ และนางสาวนพรัตน์ จันทร์สว่าง ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม ได้บรรยายสรุปภาพรวมโครงการฯ

“นายกรัฐมนตรีชื่นชมผลการดำเนินงานของศูนย์ฯ ย้ำการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ศึกษา วิจัย ทดลองและพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได้ ลดปัญหาความยากจน และสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืน โดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งผลักดันและร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศให้มีความก้าวหน้าและเป็นต้นแบบที่จะนำไป

Related Posts

Send this to a friend