POLITICS

กต.แจ้งชาวต่างชาติอายุ 75 ปีขึ้นไปให้มารับ วัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ 19 ก.ค. นี้

วันนี้ (18 ก.ค. 64) นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งการเปิดบริการฉีดวัคซีนให้ชาวต่างชาติที่มี โดยตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 คนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทย ที่มีอายุ 75  ปีขึ้นไป สามารถมารับการฉีดวัคซีนแบบ walk in ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนสถานีกลางบางซื่อ ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. โดยขอให้เตรียมหนังสือเดินทางและหลักฐานการมีถิ่นพำนัก เช่นวีซ่า ใบยืนยันการมีถิ่นที่อยู่ ใบอนุญาตทำงาน มาแสดงในวันฉีดวัคซีนด้วย 

สำหรับการเดินทาง ขอให้ใช้ประตู  2 3 หรือ 4 ร่วมกับบุคคลทั่วไป โดยขอให้รักษามาตรการป้องกันโรคทั้งในการเดินทางและระหว่างเข้ารับการฉีด ทั้งนี้ การเปิดฉีดวัคซีนจะจำกัดจำนวนในแต่ละวัน แต่จะดำเนินการต่อเนื่อง จึงขอให้ทยอยเดินทางมาตามความสะดวกได้

การฉีดวัคซีนแบบ walk in ดังกล่าวจัดให้เฉพาะชาวต่างชาติที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19มาก่อน ดังนั้นขอให้ชาวต่างชาติที่เคยรับเข็มที่ 1 มาก่อนแล้ว รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จากสถานที่เดิมที่รับเข็มแรกกรณีผู้ที่เคยได้รับการฉีดวัคซีนมาแล้ว หากระบบสามารถตรวจสอบได้ ก็จะถูกปฏิเสธ ณ จุดบริการ walk in ทั้งนี้ ยังไม่มีการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้กับบุคคลทั่วไปทั้งไทยและต่างชาติ

Related Posts

Send this to a friend