POLITICS

ศาลล้มละลายกลาง เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

วันนี้ (15 มิ.ย. 64) ศาลล้มละลายกลางนัดฟังคำสั่งชั้นพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ในคดีฟื้นฟูกิจการของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) คดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ20/2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คดีนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์รายงานว่า เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไข

ศาลกำหนดนัดพิจารณาแผนแล้ว มีเจ้าหนี้ยื่นคำคัดค้านประกอบด้วย เจ้าหนี้รายที่ 11623 รายที่ 10320 และรายที่ 13041 ยื่นคำคัดค้านว่า แผนฟื้นฟูกิจการไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลพิจารณาแผน คำคัดค้าน รายงานผลประชุมเจ้าหนี้ คำชี้แจงของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ และผู้ทำแผนแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้ดำเนินการจัดประชุมเจ้าหนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งที่ประชุมเจ้าหนี้มีมติพิเศษยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการโดยถูกต้องตามมาตรา 90/46 โดยแผนฟื้นฟูกิจการมีรายการครบถ้วนตามมาตรา 90/42 ทั้งลำดับและข้อเสนอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการได้กำหนดวิธีการชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ที่มีลักษณะเหมือนกันอย่างเท่าเทียมตามกฎหมาย แม้การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้บางกลุ่มจะแตกต่างกันอยู่บ้าง แต่ก็สืบเนื่องจากเจ้าหนี้แต่ละกลุ่มมีลักษณะ สิทธิเรียกร้องที่ต่างกัน และข้อกำหนดการชำระหนี้ดังกล่าวเป็นไปตามความจำเป็นในการประกอบธุรกิจของลูกหนี้ ซึ่งไม่ขัดต่อมาตรา 90/42 ตรี ลำดับและข้อเสนอการชำระหนี้ตามแผนฟื้นฟูกิจการเป็นไปตามลำดับที่กฎหมายบัญญัติไว้ ว่าด้วยการแบ่งทรัพย์สินในคดีล้มละลายตามมาตรา 90/58 (2) หากลูกหนี้สามารถดำเนินธุรกิจตามแผน ลูกหนี้ย่อมมีรายได้จากการดำเนินกิจการสามารถชำระหนี้ได้ แผนฟื้นฟูกิจการจึงแสดงให้เห็นโอกาสและแนวโน้มที่จะสำเร็จ ประกอบกับเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบหนี้ ที่อาจขอรับชำระได้ในการฟื้นฟูกิจการแล้ว เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ไม่น้อยกว่ากรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้ลูกหนี้ล้มละลาย ตามหลักการในมาตรา 90/58 (3)

นอกจากนั้นเมื่อที่ประชุมเจ้าหนี้ได้ลงมติยอมรับแผนฟื้นฟูกิจการ แสดงว่าบรรดาเจ้าหนี้ได้พิจารณาถึงคุณสมบัติ ความสามารถ และความน่าเชื่อถือของผู้บริหารแผนแล้วว่ามีความเหมาะสม และการทำแผนเป็นไปโดยสุจริตไม่ต้องห้ามตามกฎหมายศาลจึงมีคำสั่งเห็นชอบด้วยแผนฟื้นฟูกิจการและแผนที่มีการแก้ไขตามมติของที่ประชุมเจ้าหนี้

Related Posts

Send this to a friend