POLITICS

ก. เกษตรฯ ขึ้นรับรางวัล BRONZE AWARD จากการนำเสนอพืชสวนไทย

ผ่าน Thailand Pavilion ในงาน EXPO 2022 Floriade Almere

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า จากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้เข้าร่วมงาน The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการในนามประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการอี่นๆ และภาคเอกชน โดยตลอดการจัดงานกว่า 6 เดือน Thailand Pavilion นอกจากมีความโดดเด่น สวยสง่าด้วยพืชพันธุ์ไม้นานาพรรณที่ได้รับการจัดวางรายล้อมรอบอาคารแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจ ส่งผลให้มียอดผู้เข้าชม Thailand Pavilion รวมกว่า 3.05 แสนคน

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2565 มีพิธีปิดการจัดงาน EXPO 2022 Floriade Almere โดย รมว.เฉลิมชัย ได้มอบหมาย นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมงาน ซึ่ง Thailand Pavilion ที่ได้รับรางวัล BRONZE AWARD สำหรับ Official Participants Competition Indoor Presentation ผ่านแนวคิด “TRUST Thailand” เข้าใจทุกความแตกต่าง เชื่อมั่นความปลอดภัย เปิดโลกทัศน์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มุมมองที่คุณไม่เคยเห็น ที่นี่ประเทศไทย

โดยมีบ้านไทย หรือ Thailand Pavilion เป็นสัญลักษณ์ความเป็นไทยที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางสถานที่จัดงาน EXPO 2022 Floriade Almere ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ทำให้นานาชาติได้เห็นถึงศักยภาพและความก้าวหน้าด้านการเกษตรของประเทศไทย การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรและสินค้าเพื่อสุขภาพของไทย การแลกเปลี่ยนและขยายความร่วมมือเรื่องพืชสวนระหว่างกัน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาสในการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยไปสู่ผู้บริโภคหรือคู่ค้าในระดับสากล

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า งานมหกรรมพืชสวนโลก The International Horticultural Expo (EXPO 2022 Floriade Almere) ในปีนี้จบลงได้ด้วยความช่วยเหลือจากทุกๆ ฝ่าย ทั้งในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ที่ร่วมแรงร่วมใจในการส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย ให้เป็นที่รู้จักต่อนานาชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นายชาตรี อรรจนานันท์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ที่คอยสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ดำเนินการจัดขึ้น ณ Thailand Pavilion และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป ตัวกลางหลัก ในการนำสินค้าเกษตรเปิดตลาดในห้างสรรพสินค้าทั้งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์และฝรั่งเศสได้เป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งกรมศิลปากรที่ร่วมกันออกแบบ ตกแต่งบรรยากาศรอบ Thailand Pavilion จนทำให้ประเทศไทยสามารถได้รับรางวัล BRONZE AWARD มาครองในที่สุด

Related Posts

Send this to a friend