POLITICS TRAVEL

ยูเนสโก เผย ไทยร่วม “ปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ชาติแรก

วันนี้ (9 เม.ย. 65) ฝ่ายข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ยูเนสโก แจ้งว่า ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่เข้าร่วมกับยูเนสโก ในปฏิญญาเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือระหว่างยูเนสโก กับ เอ็กซ์พีเดีย กรุ๊ป ที่มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายใน 1 ปีหลังจากเปิดตัวโครงการ มีโรงแรมกว่า 500 แห่งของไทยได้ลงนามในปฏิญญาดังกล่าว พร้อมให้สัญญาว่าจะช่วยหยุดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยจะดำเนินมาตรการเพื่อสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

ในฐานะผู้ร่วมดำเนินโครงการนำร่องในประเทศไทย ยูเนสโก้ได้ลงทุนศึกษาวิจัยเพื่อค้นหาว่ามีผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ และงานฝีมือแบบดั้งเดิมที่ผลิตในประเทศไทยใดบ้าง ที่จะสามารถยกระดับ ต่อยอด และนำเสนอเป็นทางเลือกทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวได้ โดยจากการศึกษาพบว่า มีวัสดุธรรมชาติหลายชนิดที่นิยมใช้ในครัวเรือนไทย เช่น ไม้ไผ่ ต้นกล้วย ใบตาล กะลามะพร้าว ซึ่งผลการศึกษายังพบว่า ธุรกิจท่องเที่ยวมีความสนใจและต้องการผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเพิ่มขึ้นในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านสุขภาพ สวัสดิการ อาหาร แฟชั่น การออกแบบตกแต่งภายใน และแม้กระทั่งการก่อสร้าง

ผลการศึกษายังพบว่า โรงแรมหลายแห่งสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในท้องถิ่น เช่น หลอดไม้ไผ่หรือถุงผ้าจากผักตบชวา มีความร่วมมือระหว่างโรงแรมและผู้ผลิตในท้องถิ่นหลายแห่งที่จะลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับชุมชนท้องถิ่นควบคู่กันไปด้วย

Related Posts

Send this to a friend