POLITICS

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิมนุษยชน เรียกร้องสิทธิแรงงาน สังคม การเมือง

‘เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิมนุษยชน’ จัดกิจกรรม “แรงงานรวมพลสตรีสากล 66” เรียกร้องสิทธิแรงงาน – สิทธิสังคม – สิทธิการเมือง

วันนี้ (8 มี.ค. 66) เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิมนุษยชนจัดกิจกรรม “แรงงานรวมพลสตรีสากล 66” โดยมีตัวแทนจากหลายกลุ่ม อาทิ กลุ่มทำทาง กลุ่ม we faire ที่บริเวณข้างทำเนียบรัฐบาล

เครือข่ายแรงงานเพื่อสิทธิมนุษยชนนัดรวมตัวกันเรียกร้องต่อรัฐบาลถึงประเด็นที่หลากหลายที่แรงงานในปัจจุบันต้องพบเจอ มีการชูป้ายข้อความ ข้อเรียกร้องการลดค่าครองชีพของสตรี ด้วยการแจกผ้าอนามัยฟรี สิทธิลาคลอด การเข้าถึงการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย

ก่อนจะมีการปราศรัย กิจกรรม “ยืน 112 นาที” พร้อมยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลปัจจุบัน รวมถึงพรรคการเมืองทุกพรรคที่กำลังเข้าสู่ฤดูกาลเลือกตั้งในปีนี้ ได้แก่

1.ข้อเรียกร้องเพื่อทวงคืนสิทธิแรงงาน

 • ยกเลิก พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี เพื่อยกเลิกความผิดและคืนสิทธิแรงงานให้พนักงานค้าบริการทางเพศ (sex worker)
 • ขยายสิทธิลาคลอดโดยได้รับค่าตอบแทนเป็น 180 วัน ให้พ่อและแม่แบ่งกันได้
 • เพิ่มวันลาป่วยให้กับผู้ปวดท้องประจำเดือน และให้กำหนดวันสตรีสากลของทุกปีเป็นวันหยุดด้วย
 • ยกเลิกการเลือกปฏิบัติต่อแรงงานด้วยเหตุแห่งเพศ เช่น การไล่พนักงานที่ตั้งครรภ์ออกจากงาน
 • คุ้มครองสิทธิแรงงานของคนทำงานบ้าน (domestic worker) และแรงงานแพลตฟอร์ม เช่น ไรเดอร์ส่งอาหาร โดยให้สิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน และเข้าสู่ประกันสังคมมาตรา 33
 • ปฏิรูปคณะกรรมการประกันสังคมให้โปร่งใส ผู้ประกันตนทุกคนมีสิทธิเลือกตั้งตัวแทนคณะกรรมการได้
 • แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 287 จัดระบบสื่อบันเทิงทางเพศและเซ็กส์ทอยให้ถูกกฎหมาย

2.ข้อเรียกร้องเพื่อทวงคืนสิทธิทางสังคม

 • ลดค่าครองชีพแรงงานและประชาชนหญิงด้วยการจัดสวัสดิการผ้าอนามัยฟรี
 • จัดให้มีสวัสดิการประชาชนตามช่วงอายุ ได้แก่ เด็ก 0-6 ปี และผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป รายละ 3,000 บาทต่อเดือน รวมถึงจัดให้มีการอุดหนุนรายได้สำหรับผู้ดูแลสมาชิกครอบครัวในบ้าน (care worker) ด้วย
 • ขยายสถานบริกรรัฐที่ให้บริการยุติการตั้งครรภ์ปลอดภัยฟรีสำหรับผู้ท้องไม่พร้อม ตามงบประมาณสนับสนุนของ สปสช. รายละ 3,000 บาท และยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 301 ที่ระบุความผิดผู้ยุติการตั้งครรภ์ทุกกรณี
 • เพิ่มศูนย์เด็กเล็กในชุมชนและที่ทำงาน
 • ปฏิรูปพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาของคนทุกเพศ เช่น เปีดทางให้ผู้หญิงบวชภิกษุณีได้
 • รับรองสิทธิสมรสเท่าเทียมสำหรับคนทุกเพศ
 • แก้ไข พ.ร.บ. รับรองอัตลักษณ์ฯ ให้รับรองสิทธิของบุคคลนอนไบนารี่ด้วยการระบุเพศสภาพ “X” และยกเลิกกฎระเบียบควบคุมอัตลักษณ์ทางเพศทุกกรณี เช่น ยกเลิกการบังคับทรงผมนักเรียน ยกเลิกการบังคับแต่งเครื่องแบบตามเพศกำเนิดของข้าราชการ

3.ข้อเรียกร้องเพื่อทวงคืนสิทธิทางการเมือง

 • คืนสิทธิการประกันตัวให้นักสู้ทางการเมืองทุกคน
 • ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม รวมถึงยกเลิกกฎหมายที่จำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 • ยกเลิกการเกณฑ์ทหาร และยกเลิกวัฒนธรรมความรุนแรงต่อทหารชั้นผู้น้อย
 • รัฐบาลไทยต้องให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ทั้งนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสน.นางเลิ้ง สน.ดุสิต และเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมฝูงชนคอยดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่

Related Posts

Send this to a friend