POLITICS

นายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน นครศรีฯ ขอ ปชช.ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

นายกฯ ตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน ต.มะม่วงสองต้น นครศรีธรรมราช ย้ำรัฐบาลวางระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดูแลประชาชนทุกกลุ่มด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ขอประชาชนเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์

วันนี้ (7 ต.ค. 64) ที่ ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะตรวจเยี่ยมศูนย์ดิจิทัลชุมชน โดยนายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คณะครู นักเรียน ประชาชนให้การต้อนรับ และนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวรายงาน โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน เป็นการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนทั่วประเทศ จำนวน 500 แห่ง ผลักดันให้เกิดสังคมแห่งการสร้างภูมิปัญญา เป็นแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสำหรับเด็ก เยาวชน คนพิการ และประชาชนในชุมชน ส่งเสริมการค้าขายสินค้าออนไลน์ เพื่อไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยว่านายกรัฐมนตรีกล่าวให้ความสำคัญกับพื้นที่ชายแดนจังหวัดภาคใต้ ซึ่งงานทุกอย่างมีความก้าวหน้าโดยลำดับ รัฐบาลมีการดูแลประชาชนทุกกลุ่มด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในหลายด้าน ทั้งการค้าขาย แรงงาน การตลาด การบริการประชาชนต่างๆ โดยการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่หรือ Big Data ในการบริหารให้ตรงจุด สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนได้อย่างรวดเร็ว 

ขณะนี้การดำเนินการเน็ตประชารัฐก็เข้าถึงประชาชนจำนวนมาก และจะมีการขยายต่อไปให้ทั่วถึงมากขึ้น ขอให้ประชาชนในพื้นที่เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ เช่น การค้าออนไลน์ และการเข้าถึงความช่วยเหลือผ่านโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล 

รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านการปลูกพืช และการเกษตรต่าง ๆ โดยการปลูกพืชต้องทำในพื้นที่ที่ถูกต้อง เพราะในปัจจุบันและอนาคต การดำเนินการทุกอย่างจะมีการตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาได้

นายกรัฐมนตรีกล่าวให้ความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ว่ารัฐบาลจะเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนได้ครบโดยเร็ว และให้มากที่สุดตามเป้าหมายที่กำหนด รวมไปถึงการบูสท์วัคซีนให้กับประชาชนในระยะต่อไป และถึงแม้จะฉีดวัคซีนครบแล้ว ประชาชนยังต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขในการสวมใส่หน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า หมั่นล้างมือให้สะอาดเพื่อลดและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดไปสู่บุคคลอื่นด้วย

สำหรับปัญหาอุทกภัย รัฐบาลบริหารจัดการน้ำของประเทศทั้งระบบอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ขณะนี้บางโครงการก็แล้วเสร็จ แต่มีบางโครงการที่ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าน้ำท่วมจะไม่เกิดขึ้นเช่นเดียวกับปี 2554 เนื่องจากรัฐบาลมีการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นให้น้อยลง ควบคู่กับการพิจารณาดำเนินแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำฝน และพายุ เพื่อเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ ยืนยันว่ารัฐบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ แต่ก็ขอให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมตัวเองไว้ด้วย เพื่อให้การดำเนินการช่วยเหลือ ดูแลประชาชนเป็นไปอย่างทันท่วงที 

สำหรับการเดินทางมานครศรีธรรมราชวันนี้ก็เพื่อมาติดตามสถานการณ์ความก้าวหน้าในการบริหารจัดการน้ำภาคใต้ เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์จากอิทธิพลจากลมมรสุมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยรัฐบาลได้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและดาวเทียม THEOS-2 ติดตามสภาพอากาศ รวมไปถึงการดูแลเรื่องเกษตร น้ำ ในทุกมิติ และการศึกษาออนไลน์ ซึ่งรัฐบาลได้วางระบบโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

นายกรัฐมนตรีฝากให้ประชาชนทุกภาคส่วนร่วมมือกันกับรัฐบาล “พลิกโฉมประเทศไทย” เพื่อให้ประเทศไทยออกจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่รายได้สูง ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน โดยใช้ศักยภาพความเข้มแข็งในพื้นที่ที่มีอยู่ร่วมขับเคลื่อนควบคู่กับการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยีให้มากขึ้น โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมหลังการแพร่ะระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อไม่ให้กลับไปสู่จุดเดิมอีกและให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้

นายกฯ ยังชื่นชมชาวนครศรีธรรมราชที่มีความรักดูแลซึ่งกันและกันอย่างเข้มแข็ง จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งฝากให้เด็กเยาวชนได้ศึกษาเรียนรู้ควบคู่กับการเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่น สืบทอดประวัติศาสตร์และเอกลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อจะได้เกิดความภาคภูมิใจ ขอให้รักษาไว้ตลอดไป เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

จากนั้น นายกรัฐมนตรีทำพิธีกดปุ่มเปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชน ก่อนเดินเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ เยี่ยมชมนิทรรศการ เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์สินค้าเชิงวัฒนธรรม จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจวัฒนธรรมเมืองทุ่งสง พร้อมพบปะประชาชนชาวนครศรีธรรมราช ระหว่างการเยี่ยมชม นายกรัฐมนตรีได้แนะนำการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าปาเต๊ะที่ขายออนไลน์ ให้เพิ่มเรื่องราวให้กับสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

Related Posts

Send this to a friend