POLITICS

พรรคอนาคตใหม่ คิกออฟแก้รัฐธรรมนูญ เริ่มเวทีแรกเชียงใหม่ ขอภาคประชาชนเดินหน้า โดยไม่ต้องรอรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน

พรรคอนาคตใหม่ จัดกิจกรรม “จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน” มี นายกษิต ภิรมย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย นายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล นายสุรีรัตน์ ตรีมรรคา ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ และ นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วมเวทีเสวนา

นายกษิต ภิรมย์ มองว่า การพัฒนาประชาธิปไตยของไทยไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากสังคมไทยยังมีค่านิยมเรื่องอำนาจนิยมและระบบอุปถัมภ์ ทำให้กระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซงได้ตลอดเวลา ขณะเดียวกันผู้มีอำนาจทางการเมืองส่วนใหญ่คือ “โจรการเมือง” ที่เข้ามาเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และรัฐธรรมนูญปี 60 ก็ชัดเจนว่า เขียนขึ้นตามคำสั่งของคนกลุ่มหนึ่งเพื่อใช้สืบทอดอำนาจ และแม้ว่าในนโยบายเร่งด่วน 12 ด้านของรัฐบาล จะมีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญบรรจุไว้ด้วย แต่การใช้คำว่า “ศึกษา” สะท้อนให้เห็นถึงความไม่จริงใจ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของภาคประชาชนและ พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย ต้องร่วมมือกันเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไข โดยไม่ต้องรอรัฐบาล

นายโคทม อารียา ยอมรับว่า วิกฤตความขัดแย้งในขณะนี้เป็นเรื่องยากที่จะหาจุดร่วมเพื่อพูดคุยกัน แต่เป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องพยายาม โดยพร้อมที่จะสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ให้สามารถขับเคลื่อนจนเกิดการพูดคุยกันให้ได้กว้างขวางมากที่สุดทั้งในส่วนของพรรคการเมืองและภาคประชาชนมากที่สุด เพื่อให้เกิดข้อตกลงใหม่และเป็นความเห็นพ้องของประชาชนส่วนใหญ่ เพราะความขัดแย้งแบบสุดขั้วเช่นนี้ จะทำให้เกิดความบอบช้ำทั้งเศรษฐกิจและการเมือง

สิ่งที่อยากจะเห็น จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ ต้องเป็นกติกาที่เป็นธรรม กระบวนการจัดทำต้องมีความงดงามตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ อยากเห็นอำนาจรัฐมาจากมนุษย์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระผู้เป็นเจ้า

“ผมคาดหวังว่ารัฐธรรมนูญจะช่วยปลูกฝังประชาธิปไตยที่มีปัญญาญาณ ประชาธิปไตยที่ช่วยกันสร้างสังคมเกื้อกูล อยู่กันฉันพี่น้อง ส่งเสริมความคิดใหม่ๆ การแข่งขันเสรีที่ไม่เอารัดเอาเปรียบกัน อาจต้องเริ่มช้าหน่อย ค่อยเป็นค่อยไป อาจมีคณะกรรมการอิสระทำหน้าที่เริ่มต้น ซึ่งจะสำเร็จหรือไม่ เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องสื่อสารและรณรงค์ให้คนเห็นว่าเราอยากมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นกติกาที่เป็นธรรม เป็นกติกาที่จะเปิดประตูให้กับประเทศ” นายโคทมกล่าว

ด้านนายสุรีรัตน์ ตรีมรรคา แสดงความเห็นว่า จินตนาการใหม่จะเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราไม่ยอมรับความแตกต่างหลากหลาย เคารพความเป็นมนุษย์ เราไม่จำเป็นต้องรักกัน แต่อย่าชังกัน การแก้รัฐธรรมนูญ จะฝากความหวังไว้ที่รัฐบาลหรือฝ่ายค้านอย่างเดียวไม่ได้

“ไม่ต้องรอว่าใครจะตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญให้เรา เราประชาชนตั้งกันเอง เป็นสภาประชาชน เป็นสภาพลเมือง ทำในทุกหย่อมหญ้า มาถกเถียงอภิปรายกันว่า เราจะมีจินตนาการสังคมอย่างไร”

ขณะที่นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กล่าว รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้ร่างขึ้นมาจากพื้นฐาน ความกลัว ความอยาก และความเขลา นั่นคือ กลัวพรรคการเมืองหนึ่งจะชนะเลือกตั้ง อยากที่จะให้ตัวเองอยู่ในอำนาจต่อไป เลยสร้างกลไกต่างๆขึ้นมามากมาย ด้วยความเขลา ดังนั้นสิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นสำหรับรัฐธรรมนูญใหม่คือ เป็นกติกาที่ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายในสังคม มีกลไกในการบริหารราชการแผ่นดินที่ดี และมีกลไกในการกำกับ ตรวจสอบและถ่วงดุล

Related Posts

Send this to a friend