POLITICS

สั่ง 14 หน่วยงาน เร่งจัดระบบ ลดผลกระทบช้างป่า-ดูแลสวัสดิภาพช้างบ้าน

วันนี้ (4 ม.ค. 65) ที่ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง ซึ่งมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับทราบคำสั่งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้าง เพื่อให้การดำเนินการอนุรักษ์และจัดการช้าง เป็นระบบเหมาะสมและยั่งยืน โดยมี พล.อ.ประวิตร เป็นประธานคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย 14 หน่วยงานภาครัฐ และ 1 สถาบันการศึกษา บูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บท

ที่ประชุมยังรับทราบสถานการณ์ช้างป่าในปัจจุบัน ซึ่งมีอยู่ราว 3,186-3,480 ตัว กระจายตัวทั่วประเทศ ในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และอุทยานแห่งชาติรวม 69 แห่ง โดยมีพื้นที่ที่ยังคงประสบปัญหาอย่างน้อย 49 แห่ง ที่ชุมชนและประชาชนได้รับผลกระทบจากช้างป่าออกไปหากินนอกพื้นที่อนุรักษ์ สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน พืชผลทางการเกษตร รวมถึงชีวิต จนเกิดปัญหาความขัดแย้ง ระหว่างคนกับช้างป่าตามมา

ทั้งนี้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดำเนินการจัดการแก้ไขตามแผนระดับกลุ่มป่า ปี 2563-2572 ด้วยมาตรการติดตามประชากรช้างป่า สนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวัง ผลักดันช้างป่า ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ รวมทั้งมาตรการชดเชยเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และการจัดการควบคุมช้างป่าโดยใช้เทคโนโลยี ควบคู่กับการศึกษาวิจัยควบคุมประชากร

ที่ประชุมยังได้รับทราบสถานการณ์ช้างเลี้ยง หรือช้างบ้าน โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้รวบรวมสถิติ พบว่า ปี 2565 จาก 48 จังหวัดและกทม. มีรวม 3,944 เชือก มีกรมปศุสัตว์เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในด้านสวัสดิการ การป้องกันการทารุณกรรม การดูแลสุขภาพ และการรับรองมาตรฐานปางช้าง

คณะกรรมการฯ ยังได้พิจารณาเห็นชอบแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิด้านอนุรักษ์สัตว์ป่า และอนุกรรมการอนุรักษ์และจัดการช้างป่าและช้างเลี้ยง (ช้างบ้าน) โดย พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ตลอดจนคณะทำงานด้านต่างๆ เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเฉพาะการวางแผนกำหนดพื้นที่และมาตรการควบคุมช้างป่า เพื่อการดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด เป็นระบบ เหมาะสม ปลอดภัยและยั่งยืน

Related Posts

Send this to a friend