POLITICS

สมาคมสื่อฯ แถลงการณ์ร่วมจี้รัฐบาลใหม่คุ้มครองเสรีภาพสื่อ-เสรีภาพประชาชน

วันนี้ (2 พ.ค. 66) สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย ได้ออกแถลงการณ์ร่วมเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก 2566 เรียกร้องถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่จะได้รับการเลือกตั้ง โดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้

เนื่องด้วยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ประกาศให้วันที่ 3 พฤษภาคมของทุกปีเป็น “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนในสังคมตระหนักถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อมวลชน

ปีนี้ ยูเนสโก้ได้กำหนดหัวข้อการรณรงค์ไว้ว่า “Freedom of expression as a driver for all other human right ” หรือแปลเป็นภาษาไทยได้ใจความว่า “เสรีภาพในการแสดงออก คือบ่อเกิดแห่งสิทธิมนุษยชนทั้งปวง” หมายความว่า เสริภาพในการแสดงออก ไม่ว่าจะเป็นสื่อหรือประชาชน ล้วนเป็นสิทธิพื้นฐานที่สมควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง สอดคล้องกับหลักการ “เสรีภาพสื่อคือเสรีภาพประชาชน” ที่องค์กรวิชาชีพสื่อได้ยึดเป็นหลักปฏิบัติมาโดยตลอดเช่นกัน

เนื่องจาก “วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก” ประจำปี 2566 อยู่ในช่วงการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งทั่วไปของประเทศไทยซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม องค์กรวิชาชีพสื่อตามรายนามในแถลงการณ์ จึงขอใช้โอกาสนี้ เรียกร้องไปยังพรรคการเมืองต่างๆ ที่จะเข้าทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรในอนาคตอันใกล้นี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน ดังต่อไปนี้

1.คุ้มครองและพิทักษ์ไว้ซึ่งเสรีภาพการแสดงออกในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพสื่อ เสรีภาพการแสดงความคิดเห็น ตลอดจนการชุมนุมหรือแสดงออกทางการเมืองที่สงบ สันติ และปราศจากอาวุธ อันเป็นสิทธิที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

2.ปฏิรูปการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพในการแสดงออก เพื่อไม่ให้ถูกใช้เป็นเครื่องมือลิดรอนเสรีภาพของสื่อมวลชนและประชาชน และแก้ไขปัญหาการใช้กฎหมายปิดปากสื่อและประชาชน หรือที่เรียกว่า SLAPP(สแลป)

3.สร้างกลไกตรวจสอบและเอาผิดผู้ที่คุกคามสื่อหรือใช้ความรุนแรงต่อคนทำงานสื่อได้อย่างแท้จริง เพื่อขจัดวัฒนธรรมการพ้นผิดลอยนวล (culture of impunity)

4.ไม่นำเอา “ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน” ฉบับที่ตกไปแล้วในรัฐสภาชุดก่อนขึ้นมาพิจารณาอีกในอนาคต

5.สนับสนุนกลไกการกำกับดูแลกันเองในวงการสื่อมวลชน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ และส่งเสริมจริยธรรมสื่อควบคู่ไปกับเสรีภาพสื่อพร้อมๆกัน

ท้ายสุดนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับสื่อมวลชนทุกแขนง ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีจริยธรรมและคุ้มครองผลประโยชน์ของประชาชน ร่วมต่อสู้เพื่อส่งเสริมเสรีภาพ และคัดค้านการลิดรอนเสรีภาพ ไม่ว่าผู้กระทำจะเป็นใครหรือฝ่ายใดก็ตาม

Related Posts

Send this to a friend