POLITICS

นายกฯ เตรียมเรียกประชุมหาทางออกราคาน้ำมันดีเซล หลัง กบน. มีมติเลิกอุ้ม

วันนี้ (2 เม.ย. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ในที่ประชุมมีการรายงานเรื่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ ประเภทน้ำมันดีเซลเพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศเกิน 30 บาทต่อลิตรได้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป หลังฐานะกองทุนฯ ติดลบใกล้ 1 แสนล้านบาท ซึ่งบ่ายวันนี้จะมีการเรียกประชุม และหากมาตรการออกมา

ส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้งบกลางในการช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลนั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขอให้มีการประชุมบ่ายวันนี้ก่อน และจะมีหลาย ๆ มาตรการออกมา ที่อาจจะต้องใช้มาตรการร่วมหลาย ๆ อย่าง

วันนี้ (2 เม.ย. 67) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ในที่ประชุมมีการรายงานเรื่องกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ที่เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันฯ ประเภทน้ำมันดีเซลเพื่อให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศเกิน 30 บาทต่อลิตรได้ ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป หลังฐานะกองทุนฯ ติดลบใกล้ 1 แสนล้านบาท ซึ่งบ่ายวันนี้จะมีการเรียกประชุม และหากมาตรการออกมา

ส่วนมีความเป็นไปได้หรือไม่ที่จะใช้งบกลางในการช่วยอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลนั้น นายกรัฐมนตรี ระบุว่า ขอให้มีการประชุมบ่ายวันนี้ก่อน และจะมีหลาย ๆ มาตรการออกมา ที่อาจจะต้องใช้มาตรการร่วมหลาย ๆ อย่าง

Related Posts

Send this to a friend