POLITICS

‘ศักดิ์สยาม’ ยืนยันพร้อมรองรับปริมาณการเดินทางนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศขาเข้าที่เพิ่มขึ้น

‘ศักดิ์สยาม’ เผยรายงาน กระทรวงคมนาคม ปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ โดยยืนยันความพร้อมรองรับปริมาณการเดินทางนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศขาเข้าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90 ในเดือนกันยายน 2565 เมื่อเปรียบเทียบกับ 8 เดือนที่ผ่านมาของปี 2565

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ได้รับรายงานถึงปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน 2565 เปรียบเทียบกับปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะระหว่างประเทศ เดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 โดยประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ในภาพรวมพบว่า

เดือนกันยายน 2565 มีปริมาณผู้โดยสารทั้งเข้า – ออก ประเทศในทุกมิติการขนส่งรวม 2,185,147 คน ลดลงจากเดือนสิงหาคม 2565 ร้อยละ 2.72 แต่เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 ร้อยละ 92.60 ซึ่งเป็น ผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 1,084,015 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 ซึ่งมีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 569,675 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.29 โดยเมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทาง (ขาเข้า) ตามรูปแบบการเดินทางในเดือนกันยายน 2565 พบว่า ทางอากาศ มีสัดส่วนการเดินทางสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 97.66 รองลงมาคือ ทางถนน ทางราง และทางน้ำ คิดเป็นร้อยละ 1.48 ร้อยละ 0.83 และร้อยละ 0.03 ตามลำดับ

ทั้งนี้ สรุปปริมาณการเดินทางของผู้โดยสารในระบบขนส่งสาธารณะ มีดังนี้

  1. ทางถนน มีปริมาณผู้โดยสารเดือนกันยายน 2565 รวม 41,977 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 36,841 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 13.94 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (สิงหาคม 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 41,983 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารใกล้เคียงกัน โดยลดลงจากเดือนสิงหาคม 6 คน คิดเป็นร้อยละ 0.01 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศในเดือนกันยายน พบว่า มีผู้โดยสารขาเข้า 16,075 คน (ร้อยละ 38) และ มีผู้โดยสารขาออก 25,902 คน (ร้อยละ 62)
  2. ทางน้ำ มีปริมาณผู้โดยสารขาเข้าประเทศ เดือนกันยายน 2565 รวม 282 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 279 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.08 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (สิงหาคม 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 302 คน พบว่า มีจำนวนผู้โดยสารลดลงเล็กน้อย โดยลดลง 20 คน คิดเป็น ลดลงร้อยละ 6.62 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางระหว่างท่าเรือชายแดนและเรือยอร์ช พบว่า มีผู้โดยสารเดินทางผ่านท่าเรือชายแดน 139 คน (ร้อยละ 49) และมีปริมาณการเดินทางด้วยเรือยอร์ช 143 คน (ร้อยละ 51)
  3. ทางราง (เริ่มเปิดให้บริการระหว่างประเทศ 15 กรกฎาคม 2565) มีปริมาณผู้โดยสาร เดือนกันยายน 2565 รวม 17,633 คน เพิ่มขึ้นจากเดือนสิงหาคม 2565 ซึ่งมีผู้โดยสาร 13,414 คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 31.45 เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางขาเข้าและขาออกประเทศ พบว่า มีปริมาณการเดินทางขาเข้า 9,018 คน (ร้อยละ 51) และมีปริมาณการเดินทางขาออก 8,615 คน (ร้อยละ 49)
  4. ทางอากาศ มีปริมาณผู้โดยสาร เดือนกันยายน 2565 รวม 2,125,255 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารเฉลี่ยเดือนละ 1,117,417 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 90.19 ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเดือนก่อนหน้า (สิงหาคม 2565) ซึ่งมีผู้โดยสาร 2,190,625 คน พบว่า

มีจำนวนผู้โดยสารลดลง 65,370 คน คิดเป็น ลดลงร้อยละ 2.98 โดยในเดือนกันยายนเป็นการเดินทางขาเข้าประเทศ จำนวน 1,058,640 คน เพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ยเดือนมกราคม – สิงหาคม 2565 ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้าเฉลี่ยเดือนละ 565,237 คน คิดเป็น เพิ่มขึ้นร้อยละ 87.29

เมื่อพิจารณาสัดส่วนการเดินทางรายท่าอากาศยาน ในเดือนกันยายน 2565 พบว่า มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 1,539,498 คน คิดเป็น ร้อยละ 72 มีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานดอนเมือง 335,383 คน คิดเป็น ร้อยละ 16 และมีปริมาณการเดินทางผ่านท่าอากาศยานภูมิภาค 250,374 คน คิดเป็น ร้อยละ 12 หรือ สัดส่วนการเดินทางผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานภูมิภาค คิดเป็น 72:16:12

Related Posts

Send this to a friend