POLITICS

เครือข่าย People Go ร่วม ครช. เดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560

วันที่ 14 ตุลาคม 2562 ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์​ ตัวแทนเครือข่ายภาคประชาชน 6 เครือข่ายใน People Go Network และเครือข่ายต่างๆ แถลงการณ์เข้าร่วมกับ คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) เพื่อรณรงค์แก้ไขรัฐธรรมนูญปี 2560 สร้างสังคมประชาธิปไตย สร้างพื้นที่ให้ประชาชน

แถลงการณ์ระบุว่า ตามที่หลายหลายภาคส่วนของสังคมกำลังให้ความสนใจกับประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อผ่านการเลือกตั้ง 24 มีนาคม 2562 มาแล้ว ทำให้สังคมเห็นปัญหาและบทเรียนจากกลไกที่ช่วยให้ผู้เข้าสู่อำนาจไม่ได้มาจากเสียงสนับสนุนของประชาชนอย่างแท้จริง เครือข่าย People Go ก็เห็นผลกระทบและปัญหาความไม่เป็นธรรมจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เช่นเดียวกัน

เครือข่ายภาคประชาชนที่ทำงานในประเด็นต่างๆ เช่น รัฐสวัสดิการ เกษตรกรรมทางเลือก ที่อยู่อาศัยทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิชุมชน กระบวนการยุติธรรม ฯลฯ ต่างพบว่า รัฐธรรมนูญ 2560 มีเนื้อหาที่ละเลยสิทธิของประชาชนในประเด็นที่แต่ละเครือข่ายกำลังประสบปัญหาและต่อสู้อยู่ ทั้งยังมอบอำนาจรัฐให้กับองค์กรที่สืบทอดมาจากการรัฐประหาร อนาคตภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงมีแนวโน้มเพียงว่า ปัญหาของประชาชนจะถูกละเลย ขณะที่กลไกต่างๆ ในสังคมถูกบิดเบือนเพื่อรักษาอำนาจให้กับคณะทหารชุดเดิม

เครือข่าย People Go จึงต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อเดินหน้ารณรงค์ให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 โดยเห็นควรเข้าร่วมกิจกรรมกับเครือข่ายนักวิชาการและภาคประชาชน ที่ใช้ชื่อว่า คณะรณรงค์เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน (ครช.) ที่ประกาศตัวต่อสาธารณะไปแล้วก่อนหน้านี้ และหลังจากนี้จะจัดกิจกรรมสร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน และเปิดเวทีสาธารณะร่วมกันต่อไป

เครือข่าย People Go เชื่อมั่นว่า สังคมที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ มีสวัสดิการที่ดี มีสิทธิเข้าถึงที่ดินทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม ได้รับความคุ้มครองตามกระบวนการยุติธรรมที่โปร่งใส มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของตัวเอง ต้องเป็นสังคมประชาธิปไตยเท่านั้น และประชาธิปไตยที่จะเกิดผลได้อย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงตัวหนังสือต้องมีพื้นที่ให้ประชาชนร่วมกันสร้าง ซึ่งขั้นตอนพื้นฐานที่สุด ต้องเริ่มต้นโดยการสร้างรัฐธรรมนูญจากความต้องการของประชาชนเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend