POLITICS

สภาฯ มีมติเอกฉันท์ 445:0 ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว สนธิญาณ-ยงยุทธ-สมชัย ร่วมแก้

สภาผู้แทนราษฎร มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว โดยกำหนดเวลาศึกษา 4 เดือน มีชื่อบุคคลภายนอกมาร่วมเป็นกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคการเมือง เช่น ินายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม และนายยงยุทธ ติยะไพรัช ขณะที่นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ มีรายชื่ออยู่ในสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี ถูกวางตัวเป็นประธานฯ

สภาผู้แทนราษฎรมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ด้วยมติเอกฉันท์ 445 เสียง : 0 เสียง โดยให้ตั้งกรรมาธิการจำนวน 49 คนกำหนดระยะเวลาพิจารณาศึกษาภายใน 120 วัน โดยรายชื่อมีดังนี้

สัดส่วนคณะรัฐมนตรี  จำนวน 12 คน
1.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค
2.นายชินวรณ์ บุญเกียรติ
3.นายไพบูลย์ นิติตะวัน
4.นพ.วรรณรัตน์ ชาญนุกูล
5.นายดำรงค์ พิเดช
6.นายปกรณ์ นิลประพันธ์
7.นายวุฒิสาร ตันไชย
8.นายกฤษ เอื้อวงษ์
9.นายอุดม รัฐอมฤต
10.นายสัมพันธ์ เลิศนุวัฒน์
11.นายโกวิทย์ ธารณา
12.นายธนกร วังคงบุญชนะ

สัดส่วนพรรคเพื่อไทย จำนวน 10 คน
1.นายชัยเกษม นิติสิริ
2.นายชูศักดิ์ ศิรินิล
3.นายประยุทธ์ ศิริพาณิช
4.นายโภคิน พลกุล
5.นายพงษ์เทพ เทพกาญจน
6.นายวัฒนา เมืองสุข
7.นายจตุพร เจริญเชื้อ
8.น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
9.นายสุทิน คลังแสง
10.นายยงยุทธ ติยะไพรัช

สัดส่วนพรรคพลังประชารัฐ จำนวน 9 คน
1.นายวิเชียร ชวลิต
2.นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์
3.นายสิระ เจนจาคะ
4.น.ส.ธนิกานต์ พรพงศาโรจน์
5.นายพรหม บุญสวยขวัญ
6.นายทศพร เพ็งส้ม
7.นายนิโรจน์ สุนทรเลขา
8.นางวลัยพร รัตนเศรษฐ
9.นายสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม

สัดส่วนพรรคอนาคตใหม่  จำนวน 6 คน
1.นายปิยบุตร แสงกนกกุล
2.นายชำนาญ จันทร์เรือง
3.นายรังสิมันต์ โรม
4.นายเอกพันธ์ ปัณฑวงศ์
5.นายบัณฑิต จันทร์โรจนกิจ
6.นายชัยธวัช ตุลาธน

สัดส่วนพรรคประชาธิปัตย์ 4 คน
1.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน
2.นายสุทัศน์ เงินหมื่น
3.นายเทพไท เสนพงศ์
4.นายนิพิฏฐ์ อินทรสมบัติ

สัดส่วนพรรคภูมิใจไทย จำนวน 4 คน
1.นายศุภชัย ใจสมุทร
2.นายสิระพงษศ์ เกี่ยวข้อง
3.นายภราดร ปริศนานันทกุล
4.นายบุญดำรง ประเสริฐโสภา

สัดส่วนพรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน 1 คน
1.นายนิกร จำนงค์

สัดส่วนเสรีรวมไทย จำนวน 1 คน
1.นายสมชัย ศรีสุทธิยากร

สัดส่วนพรรคประชาชาติ จำนวน 1 คน
1.พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง

สัดส่วนพรรคเศรษฐกิจใหม่ จำนวน 1 คน
1.นายมนูญ สิวาภิรมย์รัตน์

สำหรับนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค มีมติจากวิปรัฐบาลเสนอชื่อเป็นประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญฯแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ คาดหวังลดแรงเสียดทานจากฝ่ายค้าน

Related Posts

Send this to a friend