POLITICS

รัฐบาลเตรียมนำงบประมาณรายจ่ายประจำปี​ 64 เข้าที่ประชุม​ ครม.​ 7​ มกราคมนี้ วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท​

นาง​นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี​ แถลงภายหลังการประชุม​พิจารณาวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน​โดยมี 4 หน่วยงานเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย กระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย สภาพัฒนาเศรษฐกิจ​และสังคมแห่งชาติ​ และสำนักงบประมาณ​ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบงบประมาณ​รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พศ. 2564 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ 7​ มกราคม 2563 ในวงเงิน 3.3 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 1 แสน ล้านบาท ​คิดเป็นร้อยละ​ 3.1 แบ่งเป็นประมาณการจากรายได้สุทธิรัฐบาล จำนวน 2.77 ล้านล้านบาท และเงินกู้เพื่อชดเชยขาดดุล ภายใต้สมมติฐานทางเศรษฐกิจในปี 2564 จำนวน 523,000 ล้านบาท​

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวยืนยันว่ารัฐบาลยังคงใช้นโยบายขาดดุลเพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ​และสังคม​ รวมทั้งเป็นการลงทุนภาครัฐ​ เพื่อกระจายความเจริญไปทุกภูมิภาค ​โดยมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน​ให้เศรษฐกิจมีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อเนื่อง และมีเสถียรภาพ มีการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก และลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม

หากผ่านการพิจารณาของ ครม.จะมีการแถลงรายละเอียด​ รายได้และรายจ่ายแต่ละหน่วยต่อไป​

Related Posts

Send this to a friend