POLITICS

รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างรายได้ให้ท้องถิ่น

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการสัมมนา “ทิศทางการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนของไทย จะขับเคลื่อนอย่างไรไปสู่ความยั่งยืน” ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและชมรมเครือข่ายส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในพื้นที่พิเศษ

โดยที่ประชุมเสนอ 4 ประเด็นเพื่อเป็นแนวทางสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทยคือให้มีหน่วยงานหลักดำเนินการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ออกกฎหมายที่เอื้อต่อการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างชัดเจน ,ให้เครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนทั่วทุกภูมิภาคเป็นตัวแทนภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนในเวทีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในทุกระดับ สนับสนุนการขับเคลื่อนด้านการตลาดของการท่องเที่ยวโดยชุมชน และพัฒนาหลักสูตรกลางเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้ตรงกัน สร้างบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน รวมทั้งจัดตั้งกองทุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

ซึ่งรมว.ท่องเที่ยวฯรับปากว่า จะนำข้อเสนอจากที่ประชุมในวันนี้ เสนอต่อต่อคณะอนุกรรมการการท่องเที่ยวโดยชุมชนและคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เพื่อผลักดันสู่ระดับนโยบายและนำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป เพราะช่วง 20 ปีที่ผ่านมา การพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาประเทศของรัฐบาลไทย ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

Related Posts

Send this to a friend