POLITICS

มอบนโยบายทูตพาณิชย์-เกษตร และพาณิชย์จังหวัด สั่งเจรจาการค้า ปรับตัวเป็นทัพหน้าช่วยเอกชน

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานประชุมมอบนโยบายเพื่อเชื่อมโยงการปฏิบัติงานของกระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ เพื่อเป้าหมายและสถานการณ์การส่งออกของไทย ปี 2562

โดยเร่งรัดดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลหลังจากมีมติ ครม. เห็นชอบการขับเคลื่อนการส่งออกให้ขยายตัวได้ร้อยละ 3.0 ในช่วงครึ่งหลังของปี 2562 และ ร้อยละ 3.5 ในปี 2563 โดยการเร่งหาโอกาสจากการส่งออกและปรับเปลี่ยนทิศทางการค้าจากความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง สหรัฐอเมริกา – จีน

โดยนายจุรินทร์ มอบนโยบายว่า ขอให้ทูตพาณิชย์ทั่วโลก ทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย และสนับสนุนเอกชนให้สามารถเพิ่มศักยภาพการส่งออกภายใต้นโยบายรัฐบาลและนโยบายกระทรวงให้เกิดเป็นรูปธรรมให้บรรลุเป้าตามนโยบาย และส่งเสริมการส่งออกมากขึ้น ให้ทูตเกษตรช่วยดูเรื่องการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร และช่วยเจรจาเพื่อขอขยายเวลาหรือเงื่อนไขต่างๆที่เป็นอุปสรรค พร้อมเร่งรัดเจรจาในมาตรฐานสินค้าและแก้ไขปัญหาการตรวจสินค้า

“ขอให้ทำงานอย่างมืออาชีพ ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน และคิดกลยุทธ์ใหม่ ไม่ต้องเลิกของเก่าที่ดีอยู่แล้วแต่เพิ่มสิ่งใหม่ที่ดีขึ้น และต้องการให้ทูตพาณิชย์ปรับตัวเป็นผู้นำทัพเสริมงานเอกชนให้สามารถส่งออกเพิ่มได้ และปรับเป็นพนักงานขายกิตติมศักดิ์เพื่อให้ผ่านสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบันโดยเฉพาะการขายสินค้าในนามรัฐ G2G / G2C มากขึ้น”

ด้านบทบาทพาณิชย์จังหวัด ต้องการให้เน้นเรื่องการจดทะเบียน GI เพื่อรองรับสินค้าตามถิ่นกำเนิด และให้ช่วยดูเรื่องการค้าชายแดนเพิ่มด้วย และช่วยด้านนโยบายโชว์ห่วยของจังหวัดอีกด้วย

Related Posts

Send this to a friend