POLITICS

มท.2 เป็นห่วงสถานการณ์น้ำแล้ง สั่งเร่งสำรวจและสร้างแหล่งเก็บกักน้ำ

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำ การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยได้สั่งการให้ปรับแผนการบริหารน้ำช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง เร่งสำรวจและสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ ปรับปรุงเส้นทางน้ำให้ไหลสะดวก รวมถึงการสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในเรื่องของใช้น้ำ ทั้งน้ำกินน้ำใช้ การรักษาระบบนิเวศ การเกษตร และอุตสาหกรรม เนื่องจากขณะนี้พบว่าปริมาณน้ำใน 4 เขื่อนหลักลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา มีปริมาณน้ำรวมเพียง 12,121 ล้านลูกบาศก์เมตร และเป็นน้ำที่ใช้การได้เพียง 5,425 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น

Related Posts

Send this to a friend