Politics

มท.1 ไม่เห็นด้วยปลุกคนลงถนน ยืนยันสถานการณ์วันนี้ ยังมีทางอื่นให้แก้ปัญหาได้ ไม่จำเป็นต้องก่อม๊อบ

พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่าไม่เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรมการเมือง “วิ่งไล่ลุง” ในวันที่ 12 มกราคมนี้ เพราะการนำคนลงถนนไม่ใช่ทางออกของการแก้ปัญหา และวันนี้ประเทศชาติยังมีปัญหาอีกมากมายที่ต้องช่วยกันแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาด้านเศรษฐกิจ ที่สำคัญสภาพการเมืองของประเทศไทยปัจจุบัน ก็ไม่มีความจำเป็นต้องนำคนลงถนน เรายังมีหนทางที่จะเดินไปได้ แต่ถ้ายังยืนยันที่จะจัดกิจกรรมนี้ ก็ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมาย ถ้าไม่ขอก็อาจมีความผิด และอาจจะนำมาซึ่งเงื่อนไขต่างๆ

Related Posts