POLITICS

“พาณิชย์” จัดโครงการพาณิชย์สัญจรลงพื้นที่สงขลา-โคราช

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จะจัดโครงการพาณิชย์สัญจร นำทูตพาณิชย์ทั่วโลกลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและสงขลาระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน หารือร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ผู้ประกอบการ เกษตรกร ภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแนวทางยกระดับสินค้าท้องถิ่นสู่ตลาดโลกและเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ ประกอบด้วย สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา ผลไม้ และสินค้าประมง รวมทั้งการแก้ปัญหาการค้าชายแดนภาคใต้ ทั้งปัญหาโครงสร้างพื้นฐาน จุดเชื่อมด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่กับมาเลเซีย การขนส่งสินค้าการท่องเที่ยวและอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ปริมาณการค้าและการขนส่งข้ามแดนขยายตัวเพิ่มมากขึ้น

โดยนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาในวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน และนายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะลงพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาในวันที่ 29 – 30 สิงหาคม เพื่อให้คำแนะนำการเจาะตลาดเชิงลึกในแต่ละประเทศแก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นการติดอาวุธทางปัญญาให้กับผู้ประกอบการ โดยจะมีการมอบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ให้กับชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 สินค้า คือ ไวน์เขาใหญ่ ข้าวหอมมะลิทุ่งสัมฤทธิ์ เครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน และกาแฟวังน้ำเขียว และภาคใต้จำนวน 5 สินค้า ได้แก่ ส้มโอหอมควนลัง (สงขลา) ทุเรียนสาลิกาพังงา (พังงา) ปลาดุกร้าทะเลน้อยพัทลุง (พัทลุง) จำปาดะสตูล (สตูล) และกาแฟเมืองกระบี่ (กระบี่)

Related Posts

Send this to a friend