POLITICS

นายกฯ ห่วงเศรษฐกิจฐานราก เร่งเดินหน้าสานต่อนโยบายเกษตรประชารัฐ หวังชุมชนพึ่งตนเองได้ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากที่มีรายได้ไม่เกิน 5,344 บาทต่อคนต่อเดือน ซึ่งมีถึง 40% หรือ 26.9 ล้านคน และส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรที่เป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจไทย

โดยใช้นโยบายประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก เป็นกลไกขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมายให้ชุมชนท้องถิ่นพึ่งตนเองได้ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเอื้อให้เกิดการพัฒนาด้านอื่น ๆตามมาทั้งด้านสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการสานต่อนโยบายเกษตรประชารัฐ ตั้งกองทุนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่เอกชนและชุมชนร่วมทุนกัน และเสริมความแข็งแกร่งธุรกิจ SMEs ด้วยการเติมทุน เติมทักษะ เติมรายได้

โดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งเรื่องของการ กระตุ้นการลงทุน เร่งรัดการเบิกจ่ายภาครัฐ การขยายสิทธิบัตรสวัสดิการไปยังกลุ่มอื่น คาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุม ครม.ได้ในเร็ว ๆ นี้

Related Posts

Send this to a friend