POLITICS

นายกฯ ประกาศนำคนไทยต่อต้านการทุจริต ชี้ แก้ปัญหาทุจริตต้องเริ่มจากจุดเล็กๆ ใกล้ตัว

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในงานวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย ประจำปี 2562 พร้อม กล่าวว่า การแก้ปัญหาทุจริต ต้องเริ่มจากสิ่งเล็กๆ เช่นการเข้าแถว การเคารพกฎจราจร เพื่อไม่นำไปสู่ปัญหาการทุจริตอื่นๆ ที่สำคัญกฎหมายจะเป็นกลไกลหลักสร้างความเท่าเทียมให้กับทุกคน เพราะหากมีการกระทำผิดทุกอย่างก็ต้องเข้าสู่กระบวนการกฎหมาย ไม่มีคำว่าคนจน ติดคุก คนรวยไม่ติดคุก

นายกรัฐมนตรี ยังเน้นย้ำว่า ที่ผ่านมารัฐบาลได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาทั้งในส่วนของวงราชการ และฝ่ายการเมือง มีการปรับปรุงกฎหมาย สร้างความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐมีกระบวนการยุติการแทรกแซง และวางมาตรการคุ้มครอง พยาน กำหนดบทลงโทษผู้กระทำผิด โดยภาคเอกชน ประชาสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วม ขณะที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 ปี 2560-2564 กำหนดเป้าหมาย ให้ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติ ต้านทุจริต เน้นวางรากฐานทางความคิด ไม่อดทนต่อการทุจริต ก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์ โดยสิ่งสำคัญคือสร้างการรับรู้ และช่วยกันอย่างจริงจัง

นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่า สถานการณ์การทุจริตในประเทศไทยดีขึ้น ผู้กระทำผิดจะถูกต่อต้านและลงโทษจากหน่วยงานและสังคม โดยแนวทางที่เชื่อว่าจะแก้ปัญหาทุจริตคอรัปชั่นได้ คือ การใช้แนวทางประชารัฐ ในการแก้ปัญหา อย่าต่อเนื่องทุกคนจะต้องร่วมมือกันต่อไป โดยรัฐบาลจะปรับปรุงกฎหมาย ให้เป็นสากล เมื่อเทคโนโลยีพัฒนาจิตใจเราต้องพัฒนาให้ทัน สิ่งสำคัญคือประชาชนต้องเข้าใจในการทำงาน ไม่ใช้ความรู้สึกตัดสิน ให้ดำเนินการตามกฎหมาย ก้าวล่วงใครไม่ได้

นายกรัฐมนตรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากตนเองจะไม่กระทำการทุจริตแล้ว จะต้องไม่อดทนต่อการทุจริตที่เกิดขึ้นในสังคมไทย คนไทยจะต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้งแสดงเจตจำนงทางการเมืองที่ต้องการสร้างชาติที่สะอาดปราศจากการทุจริต ในส่วนของการขับเคลื่อนนโยบาย ต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ขณะเดียวกัน กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ต้องได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชนว่าสามารถปกป้องผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนได้อย่างรวดเร็ว เป็นธรรม และเท่าเทียม รวมถึงต้องการสร้างการรับรู้ต่อประชาชนเพื่อให้การต่อต้านการทุจริต เป็นวัฒนธรรมของสังคมไทยต่อไปในอนาคต มีความรู้คู่คุณธรรม

Related Posts

Send this to a friend