POLITICS

นายกรัฐมนตรีติดตามการบูรณาการ ป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้ง “โครงการคลองสวย น้ำใส ต้นแบบ ชัยภูมิ”

นายกรัฐมนตรีนำคณะลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ ติดตามการแก้ปัญหาภัยแล้ง และเยี่ยมชมการจัดการเกษตรไร่อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm) ถึงขอนแก่น เพื่อต่อเฮลิคอปเตอร์ไปชัยภูมิ โดย มี สส.พลังประชารัฐ รวมถึงนายสมศักด์ คุณเงิน ที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งซ่อม เขต 7 ขอนแก่น มาต้อนรับ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเหษตรและสหกรณ์ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิ

นายกรัฐมนตรีและคณะ มีกำหนดการ รับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน ร่วมปลูกต้นมะม่วง และปลูกหญ้าแฝกกับประชาชน ที่ คลองเทา บ้านหนองแหน

จากนั้น เดินทางไปยังไร่กุดจอก (ไร่อ้อย) อ.ภูเขียว เพื่อตรวจเยี่ยมการตัดอ้อย สางใบอ้อย และเก็บใบอ้อย ด้วยวิธีการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืนจากองค์ความรู้ที่ได้มีการนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เสริมประสิทธิภาพในการทำไร่อ้อยและลดการเผาอ้อยและลดค่า PM2.5 ลดการสร้างมลพิษ พร้อมทั้งสร้างรายได้เสริมจากการทำการเกษตรตามนโยบายแห่งรัฐ

ช่วงบ่าย เดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปภัมภ์) ซึ่งเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เยี่ยมชมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning) เยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาทักษะอาชีพ การทำน้ำอ้อยคั้นสด การจับจีบผ้า และการทำมาลัยมะกรูดใบเตย เยี่ยมชมการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ (Robotics) โดยเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) เยี่ยมชมแปลงเพาะชำอ้อยของโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปภัมภ์) ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ

Related Posts

Send this to a friend