POLITICS

“จุรินทร์” เคาะแล้ว โครงการประกันรายได้ราคาข้าว ! ช่วยชาวนาทั่วประเทศ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงภายหลังการประชุม 3 ฝ่าย ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ ตัวแทนผู้ประกอบการ และตัวแทนเกษตรกรโดยสมาคมชาวนา

ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่าในเบื้องต้นจะรับประกันราคาข้าว ทั้งหมด 5 ประเภท ด้วยกัน ได้แก่

  1. 1. ข้าวเปลือกหอมมะลิ 15,000 บาทต่อตัน ปริมาณไม่เกิน 14 ตันหรือ 40 ไร่ ต่อครัวเรือน
  2. ข้าวเปลือกจ้าว 10,000 บาทต่อตัน ปริมาณไม่เกิน 30 ตันหรือ 40 ไร่ ต่อครัวเรือน
  3. ข้าวเปลือกเหนียว 12,000 บาทต่อตัน ปริมาณไม่เกิน 16 ตันหรือ 40 ไร่ต่อครัวเรือน
  4. ข้าวหอมจังหวัด หรือข้าวหอมนอกพื้นที่ 14,000 บาทต่อตัน ปริมาณไม่เกิน 16 ตันหรือ 40 ไร่ต่อครัวเรือน
  5. ข้าวหอมปทุมธานี ที่ 11,000 บาทต่อตัน ปริมาณไม่เกิน 25 ตันหรือ 40 ไร่ต่อครัวเรือน

โดยการรับประกันข้าวทั้งหมดจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขความชื้นไม่เกิน 15%

กระทรวงพาณิชย์ จะส่งผลสรุป ให้คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ นบข. พิจารณาอีกครั้ง ก่อนจะส่งคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อไปว่าในด้านมาตรการคู่ขนานจะดำเนินการลดต้นทุนการผลิต โดยบริหารจัดการค่าปุ๋ย ค่ายา ค่าเก็บเกี่ยว การส่งเสริมระบบการเกษตรแปลงใหญ่หรือนาแปลงใหญ่ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี และโครงการประกันภัยพืชผล เช่นโครงการประกันภัยข้าวนาปี เป็นต้น

ส่วนมาตรการด้านการตลาดนั้น งานเร่งด่วนคือการปรับสมดุลโดยการให้สินเชื่อชะลอการขาย การใช้สินเชื่อโดยสถาบันเกษตรกรหรือการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต๊อก การปรับปรุงทางด้านยุทธศาสตร์ข้าวไทย และการรักษาตลาดส่งออก ทั้งตลาดเดิม ตลาดเก่า และขยายตลาดใหม่

ขอบคุณภาพประกอบ: พรรคประชาธิปัตย์

Related Posts

Send this to a friend