Politics

“จุรินทร์” ตั้งเป้าเปิดเจรจา RCEP ในปีนี้

นายจุรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาร์เซ็ป (RCEP) สมัยพิเศษ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งเป้าหาทางออกในประเด็นที่ค้างอยู่บนโต๊ะเจรจาเพื่อขับเคลื่อนการเจรจาให้สำเร็จให้ได้ภายในปีนี้

นายจุรินทร์กล่าวว่า ผู้นำอาเซียนให้ความสำคัญกับผลการเจรจาอาร์เซ็ปในปีนี้ โดยเป็น 1 ใน 13 ประเด็นเศรษฐกิจ ที่อาเซียนประกาศว่าจะดำเนินการให้สำเร็จภายในปีนี้ ซึ่งประเด็นสำคัญที่คาดว่าจะหยิบยกขึ้นมาหารือในการประชุมครั้งนี้คือการติดตามความคืบหน้าการเจรจา และตัดสินใจระดับนโยบายในเรื่องที่ยังติดขัด ทั้งเรื่องของการเปิดตลาดการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน ทรัพย์สินทางปัญญา และการจัดทำภาคผนวกการเงิน

ทั้งนี้ความตกลงอาร์เซ็ปจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการค้าระหว่างประเทศของสมาชิกทั้ง 16 ประเทศ ท่ามกลางวิกฤตสงครามการค้า รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับภูมิภาคอาเซียนและอาร์เซ็ป โดยหากการเจรจาจัดทำความตกลงอาร์เซ็ปประสบผลสำเร็จ จะส่งผลให้อาร์เซ็ปกลายเป็นความตกลงการค้าเสรีที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เนื่องจากสมาชิกอาร์เซ็ป 16 ประเทศ มีประชากรกว่า 3,560 ล้านคน หรือเกือบครึ่งของประชากรโลก มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 11.4 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 30 ของมูลค่าการค้าโลก

ในปี 2561 ไทยกับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปมีมูลค่าการค้ารวมอยู่ที่ประมาณ 2.9 แสนล้านเหรียญสหรัฐ คิดเป็นร้อยละ 58.7 ของการค้ารวมทั้งหมดของไทย เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 12.6

สำหรับประเทศสมาชิกอาร์เซ็ปที่ไทยส่งออกมากที่สุด ได้แก่ อาเซียน จีน ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย สินค้าส่งออกสำคัญ เช่น รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเม็ดพลาสติก น้ำมันสำเร็จรูป เครื่องคอมพิวเตอร์ เคมีภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ยาง ยางพารา เครื่องจักรกล และเหล็ก เป็นต้น

Related Posts