POLITICS

ครม.เห็นชอบมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากพายุโพดุล และคาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้

ตามที่มีพี่น้องประชาชนใน 32 จังหวัด รวมประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 419,988 ครัวเรือน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 4,943 หลัง กระทรวงการคลังจึงได้เสนอมาตรการบรรเทาทุกข์ คือ

1 มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมอสังหาริมทรัพย์ ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 29 ส.ค. ถึง 30 พ.ย.2562 จ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 100,000บาท

2 มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับค่าซ่อมแซมรถ ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมที่ได้จ่ายระหว่างวันที่ 29 ส.ค.ถึง 30 พ.ย.2562 จ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 30,000บาท

โดยมีหลักเกณฑ์คือ
1.ทรัพย์สิน/รถหรืออุปกรณ์(สิ่งอำนวยความสะดวกในรถ) ได้รับความเสียหายจากพายุโพดุล คาจิกิ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ในขณะที่ทรัพย์สิน/รถอยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย หรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

2. คุณสมบัติของผู้ได้รับการลดหย่อนภาษี
-กรณีอสังหาริมทรัพย์ ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ ผู้เช่า หรือผู้ใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ใช้ประกอบกิจการ หรือใช้ประโยชน์อื่น
-กรณีรถ ผู้มีเงินได้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือผู้เช่าเท่านั้น

3. กรณีผู้มีเงินได้ได้จ่ายค่าซ่อมแซมหรือค่าวัสดุหรืออุปกรณ์ในการซ่อมแซมทรัพย์สินหรือรถ มากกว่าหนึ่งแห่งหรือคัน ตามลำดับ ให้รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเข้าด้วยกัน

Related Posts

Send this to a friend