POLITICS

คณะรัฐมนตรีมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน คุมเศรษฐกิจด้วยตัวเอง

ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีคำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ 

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ  โดยมีอำนาจและหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสำคัญในปัญหาที่เกี่ยวพันหรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม  รวมทั้งประเด็นด้านการเงิน  การคลัง  การภาษีอากร  การค้าการลงทุน  เกษตรกรรม  การคมนาคมและโลจิสติกส์  การท่องเที่ยว  การพลังงาน  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ  และอุตสาหกรรม  ประกอบด้วย รัฐมนตรีกระทรวงด้านเศรษฐกิจ ได้แก่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์  วิจัยและนวัตกรรม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

โดยมี นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 1 
นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 2 
นายอนุทิน ชาญวีรกูล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เป็นรองประธานกรรมการคนที่ 3 
และ นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ศ.นฤมล ย้ำว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนา ขับเคลื่อนเศรษฐกิจยุคใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขั้นของประเทศ  รวมทั้งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของภาคส่วนต่างๆ ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภาไว้

#TheReporters #เดอะรีพอร์ตเตอร์ #ครม.เศรษฐกิจ

Related Posts

Send this to a friend