Health

กรมวิทย์ฯ พัฒนาชุดตรวจกัญชา Test Kann (เทส กัญ)

กรมวิทย์ฯ พัฒนาชุดตรวจกัญชา Test Kann (เทส กัญ)ใช้ทดสอบสารสกัดกัญชาเบื้องต้น ว่า มีปริมาณสาร THC เกิน 0.2% หรือไม่

วันนี้ (22 มิ.ย. 65) นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมด้วย นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะผู้บริหารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แถลงข่าวการพัฒนาชุดตรวจกัญชา “Test Kann (เทส กัญ)” เพื่อให้ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไป ได้นำไปใช้ทดสอบสารสกัดกัญชา หรือน้ำมันกัญชาในเบื้องต้น ว่า มีปริมาณสาร THC เกิน 0.2% หรือไม่ หากผลทดสอบเกิน 0.2% (ผลบวก) ต้องส่งยืนยันผลทางห้องปฏิบัติการอีกครั้ง ถ้าผลทางห้องปฏิบัติการพบสาร THC เกิน 0.2% ถือเป็นยาเสพติดให้โทษ

นายแพทย์ศุภกิจ กล่าวว่า การพัฒนาชุดตรวจกัญชา “Test Kann (เทส กัญ)” สามารถตรวจสารเตตราไฮโดร แคนาบินอล (Tetrahydrocannabinol) หรือ THC ในสารสกัดกัญชาและน้ำมันกัญชาได้ โดยเป็นชุดทดสอบเบื้องต้น ใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟิ (Immunochromatography) หรือ IC อาศัยหลักการจับกันระหว่างแอนติบอดี้และแอนติเจนแบบแข่งขัน (Competitive immunoassay) ใช้งานสะดวก รวดเร็ว ทราบผลได้ภายใน 15 นาที มีประสิทธิภาพและใช้ในภาคสนามได้ มีความไวในการตรวจวัดสาร THC ที่ความเข้มข้น 2 มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร(mg/ml) (0.2%)

สำหรับผลการทดสอบ จะต้องปรากฏแถบสีม่วงที่บริเวณตำแหน่ง C ทุกครั้ง จึงสามารถอ่านผลได้ ส่วนการแปลผล หากให้ผลบวก ปรากฏแถบสีม่วงแดงเพียง 1 ขีด บริเวณตำแหน่ง C ที่ตลับชุดทดสอบ แสดงว่ามี THC ในตัวอย่างที่ทดสอบเกิน 0.2%

หากให้ผลลบ จะปรากฎแถบสีม่วงแดง 2 ขีด บริเวณตำแหน่ง C และ T ที่ตลับชุดทดสอบ โดยความเข้มสีที่ตำแหน่ง T อาจจะเข้มหรือจางกว่าตำแหน่ง C ก็ได้ แสดงว่ามี THC ในตัวอย่างที่ทดสอบไม่เกิน 0.2%

อย่างไรก็ตาม ชุดตรวจนี้ เป็นเพียงการตรวจเบื้องต้น (Screening test) เท่านั้น ไม่สามารถนำผลไปดำเนินการทางคดีได้ ส่วนราคา อยู่ที่เทสละไม่เกิน 100 บาท แต่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่สามารถผลิตเพื่อจำหน่ายได้ จึงถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตให้กับเอกชนที่สนใจ เพื่อนำไปผลิตจำหน่ายเชิงพาณิชย์ โดยในระยะแรก จะแจกจ่ายฟรีให้กับผู้เกี่ยวข้องที่เหมาะสม จำนวน 15,000 ชุด

Related Posts

Send this to a friend