HEALTH

“อนุทิน” ไฟเขียว คนไทยผลิตวัคซีนเอง แต่ต้องได้มาตรฐานสากล

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการวัคซีนแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติสัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นชอบหลักการ ร่างระเบียบคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติว่าด้วยการให้ทุน การส่งเสริม การสนับสนุน และการสร้างความร่วมมือเพื่อการวิจัย การพัฒนา การผลิตวัคซีน พ.ศ. …. และร่างหลักเกณฑ์การคัดเลือกและวิธีการจัดซื้อยาที่เป็นวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศ เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านต่าง ๆ รวมทั้งต้องการให้ผู้วิจัยโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐพิจารณาเรื่องความคุ้มค่าและผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากงานวิจัย เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ โดยได้มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การวิจัย การพัฒนาและการผลิตวัคซีนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และสอดคล้องกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีน

“ที่สำคัญการวิจัยและการพัฒนาวัคซีนที่จำเป็น จะต้องเกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนให้กับคนไทย ในกรณีที่มีการระบาดของโรคหรือสถานการณ์วิกฤติและเพื่อให้คนไทยได้ใช้วัคซีนที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย”

สำหรับร่างระเบียบฯ และร่างหลักเกณฑ์ฯทั้ง 2 ฉบับ มีสาระสำคัญ คือ กำหนดกรอบแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน สร้างความร่วมมือ และสร้างแรงจูงใจให้ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคเอกชนในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาวัคซีน เช่น การสนับสนุนมาตรการทางภาษีให้กับผู้วิจัย ผู้พัฒนา และผู้ผลิตวัคซีน การกำหนดให้ผู้ผลิตยาที่ผลิตในประเทศได้รับการส่งเสริมตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดซื้อวัคซีนตามแผนงานได้สะดวกและประหยัดงบประมาณ ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลางของทางราชการ

Related Posts

Send this to a friend