HEALTH

“สาธารณสุข” เร่งนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในโรงพยาบาล

2 รัฐมนตรีสาธารณสุข เร่งนำเทคโนโลยีมาใช้เพิ่มคุณภาพระบบบริการในโรงพยาบาล เริ่มแล้วที่ตรัง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในจังหวัดตรัง 
เน้นย้ำการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ลดความแออัด ความเหลื่อมล้ำและภาระการเดินทางไปสถานพยาบาลของประชาชน

สำหรับโรงพยาบาลตรัง ถือเป็นโรงพยาบาลที่นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและงานบริการแผนกผู้ป่วยนอกอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับโรงพยาบาลอื่นต่อไป โดยประชาชนสามารถนัดคิวล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ หรือไลน์ แอปพลิเคชัน MOPH Connect ซึ่งจะแจ้งเตือนคิวนัดล่วงหน้า 1 วัน ,ใช้บัตรประชาชนลงทะเบียนผู้ป่วยผ่าน “ตู้อัจฉริยะ” (Kiosks) ตรวจสอบนัด และสิทธิการรักษา ,มีระบบการแจ้งเตือนคิวรับบริการ รับยา และค่าใช้จ่ายผ่าน Line Notify ,สามารถรับฟังการใช้ยาผ่าน smart phone ได้4 ภาษา รวมทั้งมีบริการคลินิกแพทย์เฉพาะทางนอกเวลา และคลินิกหมอครอบครัวอีก 6 แห่งกระจายอยู่ในชุมชนเมือง เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลการส่งต่อรักษากับโรงพยาบาลตรัง

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลในจังหวัดตรัง

Related Posts

Send this to a friend