ECONOMY

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร ดันผู้ประกอบการไทย

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) ภายใต้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการไทย ผ่านโครงการและกิจกรรมพัฒนาศักยภาพทั้งในรูปแบบ Online, Onsite, Hybrid และ E-Learning หรือ E-Academy กว่า 50 กิจกรรม โดยได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการทุกระดับที่ให้ความสนใจเข้าร่วมมากกว่า 45,000 ราย

นางอารดา เฟื่องทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในปี 2567 เรายังคงเดินหน้าพัฒนาหลักสูตรของแต่ละโครงการมากกว่า 10 โครงการ ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัยมากขึ้น รวมถึงพัฒนาโครงการใหม่ ๆ เช่น โครงการ Export 5F: Thai Soft Powers to the World และโครงการ Unlock Packaging Design for the Future ที่ตอบสนองแนวโน้มความต้องการของตลาดโลก และ Megatrend ด้านการค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้จริง

ในปี 2567 สถาบันฯ ยังจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการดูแลอย่างใกล้ชิดภายใต้แคมเปญ NEA Exclusive Membership Program เพื่อให้กับผู้ประกอบการมีโอกาสพบกับคู่ค้าตัวจริงในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นงานแสดงสินค้าในประเทศและต่างประเทศ การเจรจาการค้า (Business Matching) รวมถึงการเข้าร่วมแพลตฟอร์มออนไลน์ของกรม (thaitrade.com) และแพลตฟอร์มออนไลน์ของพันธมิตร (เช่น Alibaba และ Amazon) ในการขยายช่องทางการตลาดให้แก่ผู้ประกอบการ

Related Posts

Send this to a friend