CRIME

สั่ง ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เยียวยาพยานพลเมืองดี

รมว. ยุติธรรม สั่ง ยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เยียวยาพลเมืองดีที่อาสาเข้าให้ปากคำเป็นพยานในชั้นสอบสวนถูกคนร้ายย้อนกลับมายิงจนเสียชีวิตระหว่างได้รับการประกันตัว

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กรณีพลเมืองดีซึ่งอาสาเข้าเป็นพยานให้ปากคำในชั้นสอบสวนคดีที่ผู้ก่อเหตุยิงคู่กรณีเสียชีวิต 2 ศพเมื่อต้นปีที่ผ่านมา และต่อมาพลเมืองดีดังกล่าวได้ถูกคนร้ายผู้ก่อเหตุ มีความแค้น กลับมายิงจนเสียชีวิตนั้น ได้สั่งการให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ตเร่งช่วยเหลือเยียวยา เพื่อให้ครอบครัวผู้เสียหายได้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม อย่างเสมอภาค และเท่าเทียม

นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เปิดเผยว่า กรณีดังกล่าว กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ประสานงานกับ นายพยุงศักดิ์ กาฬมิค ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้ความช่วยเหลือใน 2 ส่วน

ส่วนแรก ในฐานะที่เป็นพลเมืองดี และตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา พิจารณาให้ความ ช่วยเหลือแก่ทายาทของผู้เสียชีวิต ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 160,000 บาท

สำหรับส่วนที่สอง การที่ผู้เสียชีวิตได้อาสามาเป็นพยานในคดีอาญา จะได้รับการช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา พ.ศ. 2546 กรณีพยานได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ซึ่งขณะนี้ได้มอบหมายให้ สำนักงานคุ้มครองพยาน ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรวบรวมเอกสาร พยานหลักฐาน เพื่อนำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนความเสียหายแก่พยานในคดีอาญาและผู้ใกล้ชิด โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธาน มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการคลัง และหน่วยอื่นๆ ร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย

Related Posts

Send this to a friend