CRIME

ย้าย ผู้กำกับ-รองผู้กำกับ สน.ทองหล่อ ไปปฏิบัติราชการที่ บก.น.5 เหตุมีการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สถานบันเทิงในพื้นที่

พลตำรวจตรีโสภณ สารพัฒน์ ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 มีคำสั่งโยกย้าย พันตำรวจเอก ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ และพันตำรวจโท ธนากร งามเย็น สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (ศปก.บก.น.5) มีรายละเอียดดังนี้

ตามคำสั่งกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ที่ 102/2564 ลง 9 เมษายน 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ในสถานประกอบการพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ นั้น

เพื่อให้การบริหารงานในภาพรวมตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เกิดความเสียหายต่อทางราชการ และเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นไปอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรม

ดังนั้น อาศัยอำนาจตามมาตรา 15 มาตรา 72 (4) และ มาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 7/2559 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่องการกำหนดตำแหน่งของข้าราชการตำรวจซึ่งมีอำนาจหน้าที่การสอบสวนและระเบียบ ตร. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 จึงให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการตำแหน่งต่างๆ และรักษาราชการแทน ภายในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล 5 ดังนี้

1.พันตำรวจเอก กัมปนาท อรุณคีรีโรจน์ รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 5 รักษาราชการแทน ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

2.พันตำรวจโท ธนาธิป ชมภูนิช สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ

3.พันตำรวจเอก ดวงโชติ สุวรรณจรัส ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (ศปก.บก.น.5)

4.พันตำรวจโท ธนากร งามเย็น สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ รักษาราชการแทน รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ปฏิบัติราชการที่ ศูนย์ปฏิบัติการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 (ศปก.บก.น.5)

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง สั่ง ณ วันที่ 12 เมษายน พุทธศักราช 2564

Related Posts

Send this to a friend